Reglement met betrekking tot de organisatie van rommelmarkten

De Gemeenteraad,
Gezien de artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad van 7 mei 2013 om het reglement voor de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde goed te keuren;
Gezien de wens  om wijzigingen aan te brengen, die rekening houden met de uitvoering van de laatste wijzigingen van het reglement  die op 7 mei 2019  goedgekeurd zijn;
Gezien de noodzaak om de inschrijvingsprocedure en betalingstermijnen te vergemakkelijken en te verduidelijken;
Gezien dat de eindtijd voor de deelnemers als voor de gemeentedienst te laat blijkt te zijn;
Gezien de noodzaak om inscrhijvingen op de dag van de rommelmarkt aan te vaarden voor de deelnemers die niet eerder geregistreerd zijn zodatde rommelmarkt meer ingevuld wordt; nochtans, moet dit uitzonderlijk blijven;;
BESLIST
Het bestaande reglement op te heffen en te vervangen door het volgende reglement:
Reglement voor de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
Artikel 1: Gemeentelijke toestemming
De Gemeentelijke Administratie van Watermaal-Bosvoorde organiseert of staat de organisatie toe van rommelmarkten op het grondgebied van de Gemeente op de data beslist door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de organisatie van een rommelmarkt georganiseerd op de openbare weg, een gebouw of een gemeentelijk terrein. De Gemeente kan een thema geven aan de rommelmarkt en in dit geval zijn voorwerpen buiten dit thema niet toegelaten.
Artikel 2: Deelnemers
De rommelmarkten zijn toegankelijk voor:
  • Aan de ene kant professionelen van rommelmarkten/verkoop, toegestaan om dit beroep uit te oefenen in de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder ook venters. De professioneel moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in de BTW en aan een sociale zekerheid voor onafhankelijke werknemers. Om deel te nemen aan de rommelmarkt moet hij beschikken over de kaart van rondtrekkende winkelier. De professionelen moeten minstens een maand voor het evenement in bezit zijn van de gemeentelijke toestemming. Bovendien moeten zij de belasting van het leurhandel minstens één week voor het evenement aan de dienst Inkomsten betaald hebben. Ter plaatse identificeren ze zich dank zij het betalingsbewijs en het geplaatste paneel aan hun kraam, op een visueel duidelijke manier voor de klant.
  • Aan de andere kant, voor niet-professionele particulieren,  voor zover dat de voorwerpen die ze te koop aanbieden niet verkregen of gemaakt zijn met als doel ze te verkopen en dat de verkoop zich afspeelt binnen het kader van een normale werking van een privé-vermogen.
Zijn eveneens toegestaan: de verkoop zonder commercieel karakter voor filantropisch, sociaal of cultureel doel, enz. met uitzondering van voorwerpen, bladen, kranten, enz. met politieke en religieuze propaganda.
Artikel 3: Verboden koopwaar
Het is uitdrukkelijk verboden nieuwe koopwaar te verkopen of uit te stallen, voorwerpen tegen goede zeden, met nazi of fascistische verwijzingen. De verkoper is volledig verantwoordelijk voor de te verkopen koopwaar. In geen enkel geval kan de Gemeentelijke Administratie verantwoordelijk geacht worden in deze.
Hetzelfde verbod geldt ook voor alle publicaties of drukwerk die oproept tot haat of religieus extremisme, alsook elke publicatie die valt onder de wet van 30 juli 1981, die probeert bepaalde handelingen geïnspireerd door racisme of xenofobie te onderdrukken.
Behalve de toelating van het College is de verkoop van alcohol, sterke dranken, dranken en voedsel verboden op de rommelmarkten. Wanneer de verkoop van voedsel is toegestaan moeten de sporadische verkopers niet ingeschreven staan in de FAVV wanneer het gaat over:
  • VZW of particulieren ;
  • Waarvan de medewerkers geen enkele bezoldiging ontvangen ; en
  • Die maximum 5 activiteiten per jaar uitoefenen, die samen niet meer dan 10 dagen in totaal duren.
Desondanks, om de kwaliteit van de verkochte producten te garanderen, moeten de sporadische verkopers de normen van de FAVV volgen, waarvan de details zich op volgende pagina bevinden: 
In overeenstemming van de wetten in werking, is het verboden om dieren op de rommelmarkt te tonen en te onderhandelen (verkopen, geven, gevang houden, verwerven).
Artikel 4: Reservatie en inschrijving
§1. Professionelen van de verkoop
De professionelen van de verkoop zijn verplicht zich op voorhand bij de dienst Economisch Leven schriftelijk in te schrijven (brief aan het adres 1, Gilsonplein, 1170 Watermaal-Bosvoorde of mail) met  kopie van hun kaart van vliegende winkelier en indien verkoop van voedsel, een kopie van hun toestemming of hun getuigschrift FAVV bij de dienst Economisch Leven ten laatste een maand voor het evenement en dit opdat ze zich kunnen kwijten van hun belasting voor leurhandel bij de dienst Inkomsten ten laatste een week voor het evenement. De professionele marktkramers of de vliegende verkopers moeten de dag van de rommelmarkt zelf hun leurderskaart bij zich hebben, hun eventuele bewijsschrift of toestemming van de FAVV en het betaalbewijs, die, op vraag, moeten getoond kunnen worden aan de gemeentelijke Administratie, aan de organisator van de rommelmarkt of aan de Politie. De plaatsen van de professionelen van de verkoop zullen aangeduid worden door de aangestelden van de gemeente of de organisator van de rommelmarkt en zijn gelimiteerd tot 5% van de totale toegewezen standplaatsen per rommelmarkt (met uitzondering van Food Trucs). De toegang tot de rommelmarkt zal verboden worden aan professionele of vliegende handelaars die de reservatieprocedure niet gevolgd hebben.
§2. Niet-professionele particulieren verkopers
De niet-professionele particulieren verkopers schrijven zich in volgens de volgende procedure:
  1. Invullen van het inschrijvingsformulier op de website of door tijdens de permanentie naar het kantoor van Economische Leven te komen;
  2. Betalen de waarborg en de vergoeding (indien van toepassing cf. artikel 5) via bankoverschrijving (met  de naam van de deelnemer, alsook de naam van de rommelmarkt in communicatie).
§3. De dienst Economisch Leven houdt zich beschikbaar voor personen die geen toegang hebben tot de formulieren op het internet of voor zij die moeilijkheden hebben deze in te vullen.
De inschrijvingen voor elke rommelmarkt volgen een kalender die door de gemeente gecommuniceerd wordt.
Geldige verzoeken die tot 2 weken voor de datum van de rommelmarkt worden ontvangen, worden met voorrang (en in overeenstemming met artikel 7) behandeld:
1) aan de inwoners van de site die een standplaats voor hun huis aanvragen,
2) aan de andere inwoners van de gemeente; en
3) personen uit andere gemeenten.
Inschrijvingen met prioriteit zullen twee weken voor de datum van de rommelmarkt worden gesloten.
De standplaatsen die gekoppeld zijn aan deze geldige inschrijving zullen een week voor de datum van de rommelmarkt definitief zijn.
§4. De dienst Economische Leven of de organisator behoudt zich het recht voor om inschrijving als nog te accepteren tot de laatste werkdag (middag) voor de rommelmarkt. Deze inschrijvingen worden niet langer als prioritair beschouwd en zijn pas geldig na ontvangst van het betalingsbewijs (limiet: 16 uur op de laatste werkdag voor de rommelmarkt).
Onder voorbehoud van beschikbaarheid van standplaatsen die niet zijn gereserveerd door voorafgaande inschrijving, kan de inschrijving op dezelfde dag worden geregeld. De organisator behoudt zich het recht voor om op dezelfde dag van de rommelmarkt de installatie van rommelmarkten te aanvaarden zonder geldige voorafgaande inschrijving, door middel van een elektronische betaling ter plaatse van een hogere vergoeding  zonder waarborg, ook voor de inwoners van de gemeente.
§5. De plaatsen worden bezet in persoonlijke naam. De beheerders van een plaats moeten zich houden aan de bevelen van de Politie of elke persoon wettelijk gemachtigd om de controle te doen van de organisatie van de rommelmarkt. Het weigeren van het volgen hiervan wordt gevolgd door het intrekken van het recht om zich op de rommelmarkt te plaatsen en het verlies van de ingezette sommen.
Artikel 5: Betaling en validatie van de inschrijving voor preregistratie
Van alle professionele en niet-professionele deelnemers wordt een waarborg van 15 € per plaats gevraagd. Deze waarborg wordt na de rommelmarkt teruggegeven als de exposant daadwerkelijk op de rommelmarkt is geweest en als zijn terrein na het verlaten van het terrein leeg is teruggegeven van alle voorwerpen, onverkocht of afval.
Deelnemers zijn verplicht om een vergoeding en/of een belasting op de leurhandel te betalen en een waarborg te storten:
  • Voor de inwoners van de site van de rommelmarkt: waarborg (en belasting op de leurhandel als ze professioneel zijn op de rommelmarkt).
  • Voor de andere inwoners van de gemeente: waarborg (en belasting op de leurhandel als ze professioneel zijn op de rommelmarkt)
  • Voor niet-inwoners van de gemeente: vergoeding en waarborg (en belasting op de leurhandel als ze professioneel zijn op de rommelmarkt).
Het tarief van de vergoedingen en belastingen op de leurhandel is opgenomen in het fiscaal reglement.
Elke inschrijving is pas geldig na ontvangst van de vergoeding, de waarborg en/of de belasting op de leurhandel en dit met inachtneming van de betalingstermijnen van twee weken voor de genoemde datum van de rommelmarkt en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de standplaatsen. Deelnemers die zich niet aan deze termijnen houden, worden als "niet-geregistreerd" beschouwd en verliezen daardoor hun prioriteit. Hun plaats kan worden toegewezen aan andere rommelmarkten.
Artikel 6: Annulatie
Elke deelnemer die zijn reservatie wenst teniet te doen moet dit melden aan de dienst Economisch Leven (telefonisch of per mail) ten laatste twee weken voor de rommelmarkt,
op straffe van geen terugbetaling van de ingezette sommen te bekomen.
Artikel 7: Openings- en sluitingsuren
De rommelmarkt opent op 8 uur ’s morgens en eindigt ofwel op het door de organisatoren bepaalde uur, ofwel om 17 ten laatste. De weg moet vrijgemaakt zijn ten laatste een uur na het einde van de rommelmarkt, opdat deze terug open kan voor verkeer (ofwel voor 18u ten laatste).
Behalve via toestemming van de verantwoordelijke van de dienst Economisch Leven of van de organisator, is de vliegende handelaar verplicht zijn stand tot aan het sluitingsuur te openen.
Artikel 8: Plaatsing – installatie
De grootte van de standplaats is niet meer bepaald door de grootte van de voorgevel.
Het stedelijk meubilair, de planten en het gemeentelijk materiaal (hekken, afsluitingen, etc.) maken geen deel uit van de staanplaats en mogen niet door de verkopers gebruikt worden.
Elke registratie wordt gekoppeld aan een standplaatsnummer dat door de dienst Economische Leven wordt toegekend. Deze standplaatsnummers zullen tijdens elke registratieperiode worden gepubliceerd. Ze zullen worden toegewezen volgens een uitvoeringsplan dat bepaalde straten begunstigt om de zichtbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de rommelmarkt te garanderen.
De deelnemers mogen zich ten vroegste twee uur voor de opening van deze plaatsen (d.w.z. 6 uur 's morgens) vestigen en op het moment van de opening op de hun toegewezen standplaats aanwezig zijn, op straffe van verlies van het recht op; de plaats moet verplicht weer vrijgemaakt zijn ten laatste een uur na het afsluiten van de rommelmarkt. Elke deelnemer beheert zijn plaats als een goede huisvader en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen zodat de installatie van zijn plaats geen geluidsoverlast of storing voor de omgeving en de buren meebrengt.
Het is verboden om koopwaar te plaatsen om plaatsen te bezetten of voor elk ander motief.
Artikel 9: Installatie - veiligheid
Elke deelnemer aan de rommelmarkt is eraan gehouden zijn koopwaar zo te plaatsen zodat de vrije doorgang niet belemmert wordt, alsook de doorgangen voor bewoners en de doorgang van prioritaire voertuigen. Bovendien houdt men zich aan de instructies van de Politiediensten en de gemachtigden van de Gemeentelijke Administratie of de organisator van de rommelmarkt.
De beheerder van een plaats is de enige verantwoordelijke voor ongevallen of gebeurde schade aan derden door zijn installatie en/of aanstelling.
De professionele handelaar moet gedekt worden door een verzekering die de verantwoordelijkheid aan derden dekt en dit door een verzekering van verantwoordelijkheid van uitbating.
Artikel 10: Voertuigen – verkeer – aanwezigheid
Elk verplaatsing van voertuigen is verboden op de rommelmarkt na 8u en vóór het uur van sluiting van deze, met uitzondering van prioritaire voertuigen en voertuigen van de organisatie.
Artikel 11: Netheid
De marktkramer is eraan gehouden zijn plaats na vertrek proper achter te laten. Hij neemt met zich mee al wat onverkocht is, alsook verpakkingen zoals dozen, flessen, enz.
De marktkramer die deze regels niet opvolgt zal bij de volgende rommelmarkten, die door de Gemeente georganiseerd worden, geweigerd worden en de waarborg zal niet teruggegeven worden.
Artikel 12: Deontologie van de verkoper
Het is verboden aan de deelnemers van de rommelmarkt zich onbehoorlijk te gedragen onder hen, ten aanzien van het publiek, de Politiediensten of jegens het personeel dat voor de Gemeentelijke Administratie werkt. Zij die zich niet schikken aan deze regels zullen onmiddellijk van de rommelmarkt verwijderd worden door politiebevel of door de organisator, zonder schadevergoeding, noch mogelijkheid om de ingezette sommen te recupereren.
Artikel 13 : Terugbetaling van de waarborg
De waarborg zal terugbetaald worden via een bankoverschrijving.
  
Artikel 14: Kennisgeving en toepassing van het reglement
Door het deelnemen aan de rommelmarkt op het gemeentelijk gebied, engageert de deelnemer zich om het reglement te respecteren.
Artikel 15: Ingang
Het voorliggende reglement treedt op 1 juni 2020 in werking.