Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke « COVID-19 » premie aan de private opvangvoorzieningen

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentelijke wet; Gezien de Covid 19-crisis en de gevolgen ervan voor kinderdagverblijven van kinderen tussen de 0 tot 3 jaar oud op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde;
Gezien de circulaire van 18/03/2020 over dringende uitgaven - Covid 19, waardoor gemeenten hun toevlucht kunnen nemen tot artikel 249 NLC om de uitgaven te rechtvaardigen die zij zullen maken in het kader van het beheer van de crisis veroorzaakt door de coronavirus pandemie ;
Overwegende dat steun is verleend aan andere getroffen sectoren; Overwegende dat de compensatie volledig zal worden gefinancierd door aftrek van eigen vermogen;
STELT VAST
het volgende reglement:
ARTIKEL 1 :     Er wordt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, aan elke private opvangvoorziening die toegelaten of erkend is door het ONE, of gecontroleerd of erkend door KIND EN GEZIN, die zich op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde bevindt, en kinderen van 0 tot 3 jaar opvangt, een gemeentelijke « COVID-19 » premie toegekend.  Deze premie wordt aan de opvangvoorzieningen die actief zijn, en uiterlijk op 18 maart 2020 werden erkend, toegekend.
ARTIKEL 2 :     Het doel van het huidig reglement is om aan de opvangvoorzieningen die zich op het grondgebied van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde bevinden steun te bieden zodat zij in staat zijn om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die worden veroorzaakt door de COVID-19 gezondheidscrisis. De gemeentelijke premie dient als versterking van de financiële steun die reeds door de Federatie Wallonië-Brussel werd toegekend.
ARTIKEL 3 :     Met opvangvoorziening wordt bedoeld, elke natuurlijke of rechtspersoon die buiten het verband met het familiaal levensmilieu van het kind staat (collectieve opvangvoorzieningen en familiale opvangvoorzieningen) erkend is door het ONE of door KIND EN GEZIN en die kinderen van 0 tot 3 jaar, die op regelmatige basis zijn ingeschreven, opvangt.
ARTIKEL 4 :     Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt berekend in functie van de toegelaten capaciteit van de opvangvoorziening en bedraagt 25,00 EUR per opvangplaats met een maximum van 3.000,00 EUR per opvangvoorziening.
ARTIKEL 5 :     De aanvraag voor de premie mag slechts één keer per opvangvoorziening ingediend worden.
ARTIKEL 6 :     Om te kunnen genieten van deze premie, dient de opvangvoorziening een bepaald activiteitsniveau te hebben gehandhaafd en door de COVID-19 gezondheidscrisis een reeks bijkomende uitgaven gedaan hebben.
ARTIKEL 7 :     Op straffe van niet-ontvankelijkheid, zal de premieaanvraag door de opvangvoorziening ten laatste op 10 december 2020 bij het College van burgemeester en schepenen van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde (Dienst Allerkleinsten) moeten worden ingediend.
ARTIKEL 8 :     Op straffe van niet-ontvankelijkheid, zal het dossier voor de premieaanvraag de volgende documenten moeten bevatten : 
  • het behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier voor de premieaanvraag dat bij de Gemeente Watermaal-Bosvoorde (Dienst Allerkleinsten) beschikbaar is;
  • het bewijs van de toelating of van de erkenning van de opvangvoorziening door het ONE of het attest van toezicht of erkenning door KIND EN GEZIN evenals de capaciteit die door één van deze instellingen werd toegestaan.
ARTIKEL 9 :     Het College van burgemeester en schepenen zal de ontvankelijkheid van de aanvraag onderzoeken.
ARTIKEL 10 :   De premie zal in één keer, rechtstreeks aan de aanvrager betaald worden door overschrijving op het in het aanvraagformulier vermelde rekeningnummer, nadat het College van burgemeester en schepenen de beslissing heeft genomen deze toe te kennen, rekening houdend met het in de gemeentebegroting vastgestelde maximum.