Reglement van de oproep tot het indienen van artistieke projecten met als thema de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de erkenning van vrouwenmoorden

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet
Gelet op het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bekend als het "Verdrag van Istanbul", dat door België op 14 maart 2016 is geratificeerd;
Gezien de motie die de gemeenteraad op 17 december 2019 met eenpardigheid van de stemmen heeft aangenomen, betreffende de inzet van Watermaal-Bosvoorde tegen geweld tegen vrouwen en voor de erkenning van vrouwenmoorden.
Overwegende dat deze motie, in artikel 1, het college uitnodigt om, met inachtneming van de persoon, de ruimte van een muur te wijden, in een symbolische plaats van Watermaal-Bosvoorde, aan de geschiedenis van vrouwen slachtoffers van echtelijk geweld, teneinde ze uit de anonimiteit te halen ;
Gelet op artikel 8 van het uitvoeringsplan van de Overeenkomst van Istanbul, dat op 30/03/2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd;
Gezien de stedenbouwkundige vergunning die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 25 februari 2021 afgegeven wordt;
Op voorstel van het college van burgemeester en Schepenen ;
BESLIST

De verordening waarvan de tekst hierna volgt betreffende de oproep tot het indienen van artistieke projecten met als thema de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de erkenning van vrouwenmoorden.
Artikel 1 : Werktekening, context, intentie
In verband met het engagement van de Gemeente tegen het geweld gepleegd op vrouwen en van de erkenning van féminicide, heeft de Gemeenteraad, op zijn vergadering van 17/12/2019, de resolutie genomen om, met inachtneming van de personen, de ruimte van een muur gelegen op een symbolische plaats in Watermaal-Bosvoorde te wijden, aan de geschiedenis van vrouwen slachtoffer van geweld. Deze beschikking is eveneens opgenomen in het Gemeenteplan van de conventie van Istanbul, plan van bestrijdingsacties tegen het geweld gepleegd op vrouwen en meisjes.
De keus voor de implementatie van deze actie heeft zich op de muur van de Academie van de Schone kunsten van Watermaal-Bosvoorde laten vallen die de plaats Andrée Payfa-Fosséprez afboordt. De locatie van deze muur antwoordt op de desiderata van de Gemeenteraad.
Het gaat over een plaats van artistieke uitdrukking onder de vorm van schilderijen en/of tekeningen en/of foto’s voorgesteld op panelen in hout die op de sluitingsmuur van het hof van de Academie van Schone kunsten zullen opgehangen worden.
De artistieke productie zal personen impliceren in verband met de bestrijding van geweld gepleegd op vrouwen, de sociale sector en de preventie impliceren. De werken zullen regelmatig vernieuwd worden.
Op de 3 beschikbare zijden van de muur, zal een muurzijde bedekt worden met een paneel voorgesteld voor vrije uitdrukking (aan de rechterkant op het beeld hieronder). Deze uitdrukkingsmuur zal het onderwerp van andere toepassingsmodaliteiten zijn.
Wat de implementatie betreft, het Gemeentebestuur, de Academie van Schone kunsten en het Franstalige Culturele Centrum La Vénerie worden ertoe aangezet om samen te werken.
In verband met dit project, werd gekozen om de studiegebieden niet te bepalen die men wil bevorderen om meer mogelijke marge van creativiteit aan de artiesten te laten. De techniek is dus vrij, kan veelvoudig zijn, het project moet zich aanpassen aan de technische eisen van de muren zoals in deze regeling beschreven en geen veiligheidsproblemen presenteren.
De keus van het display hulpmiddel, van installatie van de werken en technische kenmerken:  
Het gekozen hulpmiddel eerbiedigt de kenmerken van de sluitingsmuur van de Academie. Panelen in hout worden ter hoogte van de rechthoekige oppervlakte op de centrale saillie van de bakstenen muur en met respect voor de stenen stoffeerdersspijkers gelegen op de vier hoeken bepaald die aldus een kader vormen. Rekening houdend met zijn omvang, heeft dit hulpmiddel geen effect op de vooruitzichten op of vanaf het Gemeentehuis.
Deze panelen zijn met chemische verankering vastgehecht, dit bevestigingssysteem laat toe om vier doorboringen van [8mmx80mm] per paneel uit te voeren. Deze boringen worden verwezenlijkt in de verbindingsstukken tussen bakstenen, op deze wijze is het hulpmiddel omkeerbaar en laat een herstelling toe zonder het aspect van de muur aan te tasten.
Het gepresenteerde werk moet dus rekening houden met de volgende toekomstige implementatie:
  • De gekozen artiest zal zijn werk verwezenlijken op een paneel in hout, dat door het gemeentebestuur wordt gegeven, en waarvan het vervoer kosteloos door het bestuur van de Gemeente zal verzekerd worden. De artiest zal zijn werk in een plaats verwezenlijken die hem eigen zal zijn, het gemeentebestuur stelt geen lokaal ter beschikking. Het vasthechten van dit kunstwerk, eigendom van de kunstenaar, is ten laste van de Gemeentebestuur.
  • De afmetingen van het paneel zullen 208 cm x 107 cm bedragen.
  • Het publieke kunstwerk zal buiten tentoongesteld worden en zijn implementatie zal in bestand moeten zijn tegen het slechte weer ongeacht de gebruikte technieken. Voorts zal de artiest de maatregelen treffen die hij nuttig zal vinden om zijn werk tegen vandalisme (vernissen anti graffiti of UV,) te beschermen.
Artikel 2 : DE PRIJS
De prijs bestaat uit de organisatie van een tentoonstelling van de werken van de prijswinnaars op de bovengenoemde muren. Deze tentoonstelling zal gedurende minstens 5 achtereenvolgende maanden plaatsvinden. De participatie aan de prijskamp impliceert van de artiest een verplichting tot tentoonstelling voor een duur van 5 maanden.
4 werken zullen laureaat zijn, 2 werken samen tentoongesteld gedurende 5 maanden, gevolgd door 2 andere tijdens de 5 volgende maanden.
Een vast budget (1000 euro per laureaat kunstwerk) zal aan de geselecteerde artiesten toegekend worden teneinde hun kosten te dekken.
Artikel 3 : VOORSELECTIE
De artiesten zullen een schets van het werk, een „miniatuur“ project indienen van hun ingebeelde interventie op de muur, op schaal ½ (d.w.z 104 cm x 53,70 cm) of 1/4 (d.w.z 52 cm x 26,85 cm),
in horizontaal formaat, landschap modus.
De dienst van de Cultuur van de gemeente zal met de verificatie van de sollicitatiedossiers belast zijn. Elk artistiek dossier zal samengesteld zijn uit:
  • Een deelnemersformulier
  • Een fotokopie van de identiteitskaart
  • Een kunstwerk project met name miniatuur „project“ onder fysische vorm (dat wil zeggen niet- virtueel).
Het deelname formulier zal door de dienst van de cultuur gecontroleerd worden, op het formulier zal er een code zijn die aan de artiest wordt gegeven. Dezelfde code zal zich op het model moeten bevinden. Dit zal de anonimiteit van de artiest bij de selectie waarborgen.  
De jury, zal op basis van deze „projecten“, een maximum van 4 werken selecteren. 
De selectie van de jury zal op anonieme wijze gebeuren.
Elke artiest kan 3 voorstellen van werken afgeven maximum die zijn eigendom blijven, behalve toepassing van artikel 6 van huidig reglement.
Artikel 4 : VOORWAARDEN VOOR DEELNAME & PROCEDURE.
De deelname is gratis.
Worden toegelaten om deel te nemen aan de prijskamp de artiesten die minstens een van de volgende voorwaarden vervullen:
            A/ in de registers van de bevolking van de Gemeente ingeschreven zijn;
B/ die Cursussen aan de Academie van Schone kunsten van Watermaal-Bosvoorde regelmatig volgen of gevolgd hebben;  
C/ leraar zijn of geweest zijn aan de Academie van de Schone kunsten van Watermaal-Bosvoorde;
D/ lid van een aangesloten sociaal-culturele vereniging zijn bij het Cultureel Centrum Vénerie of Gemeenschapscentrum Wabo;
E/ lid van een groepering of een atelier van artiesten zijn die door de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde wordt erkend.
Als een collectief wil deelnemen, moet een van zijn leden aan een van de voorwaarden voor deelname beantwoorden.
De deelname dossiers moeten bij het Gemeentebestuur ter attentie van de dienst cultuur, tegen bewijs van ontvangst voor de uiterste datum ingediend worden die door het College wordt bepaald.
Het College wordt verzocht te controleren of de voorwaarden voor deelname worden vervuld.
Het beslist in de betwistbare gevallen, haar beslissingen zijn zonder beroep.

Artikel 5 : JURY – LAUREATE WERKEN - MANIER VAN STEMMING

Het College stelt een jury aan. 
De voorzitter van de jury wordt onder de leden gekozen.
Deze jury zal in meerderheid uit vrouwen bestaan, en als volgt samengesteld
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van de Academie van Schone kunsten van Watermaal-Bosvoorde
De verantwoordelijke professor van de werkplaats van monumentale kunst van de Academie van Schone kunsten van Watermaal-Bosvoorde;
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van het cultureel Centrum Vénerie;
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van het cultureel Centrum Wabo;                
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van de dienst Transitie van het Bestuur van Watermaal-Bosvoorde;
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van de dienst onderwijs van de Administratie van Watermaal-Bosvoorde
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van de dienst Cultuur van het Bestuur van Watermaal-Bosvoorde;
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van de CEFAS;
De verantwoordelijke of een afgevaardigde persoon van het Huis van de Jongeren van Watermaal-Bosvoorde.
Op basis van de geselecteerde werken, kiest deze Jury 4 laureaatwerken.
De jury komt met gesloten deuren bijeen en is verplicht om het geheim van de beraadslagingen te houden, hoewel het resultaat van de stemming zelf niet geheim is.
Minstens de helft van de juryleden moet aanwezig zijn opdat de beraadslagingen geldig zijn.
Hij handelt door opeenvolgende eliminaties, de beslissingen worden door eenvoudige meerderheid genomen, aangezien de stem van de voorzitter overwegend is bij eenparigheid van stemmen. De onthoudingen worden niet toegelaten. Voorstanders van de eliminatie van een werk, bij gebrek aan eenstemmigheid, voor deze beslissing, zijn verplicht om hun mening kort te motiveren.
De jury organiseert zijn taak volgens eigen wijze en zijn beslissingen zijn definitief en zonder verzoek.
De jury overhandigt aan het schepen College Notulen die door alle leden worden ondertekend.  De bekendmaking van de resultaten wordt door het College georganiseerd dat de beslissing van de jury bekrachtigt.
Artikel 6 : PRESENTATIE EN INTREKKEN VAN DE PROJECTEN
De projecten worden ingediend en teruggetrokken door de concurrenten op de plaats, dag en uur die door het schepen College worden aangegeven, door middel van kennisgeving van acht dagen.
Zij worden, eventueel verzekerd, door de zorgen van de concurrenten en ten hun laste voor de periode vanaf het deponeren tot aan het afhalen.
De organisator zal alle gewone voorzorgen wat de bescherming van de projecten betreft nemen.
Evenwel neemt hij geen verantwoordelijkheid wat de risico's van diefstal, verlies, brand, of elke materiële beschadiging betreft die tijdens het vervoer, de opslag en de tentoonstelling van de werken of de dossiers zou kunnen optreden.
De niet geselecteerde projecten, die niet binnen de 3 maanden worden afgehaald, die het eind van de beraadslaging van de jury volgen, zullen ipso facto eigendom van het gemeentebestuur worden.
Het College bepaalt de procedure (datum en plaats) voor afhaling van de projecten.
Artikel 7
Door hun akte van kandidatuur, verbinden de prijswinnaars van dit verzoek aan artistieke werken zich ertoe om aan de Gemeente voor doel van publicatie of verspreiding, het recht op beeld te verlenen.
Artikel 8
Het feit om deel te nemen aan dit verzoek van artistieke werken zal voor de concurrenten de onvoorwaardelijke inwilliging van de beschikkingen van deze regeling tot gevolg hebben.
Elke aanvullende informatie kan verkregen worden door te schrijven aan Cultuur@wb1170.brussels
De jaarlijkse datum van overhandiging van de artistieke voorstellen zal door het College bepaald worden.