Verordening betreffende de toekenning van premies voor sterilisatie en elektronische identificatie van huiskatten.

Aangenomen door de Gemeenteraad van 20/04/2021 - Aangeplakt van 21/04/2021 tot 07/05/2021.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentelijke Wet;
Gelet op de overeenkomst met betrekking tot de subsidie met de referentie SUB/2020/WB/BEA/Label, waarbij aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde een subsidie van 6000€ wordt toegekend voor de realisatie van projecten op dit gebied;
Gelet op de maatschappelijke rol van huisdieren en het belang van het samenleven van mens en dier in perfecte harmonie;
Overwegende dat het belangrijk is het stimuleren van katteneigenaren om hun dieren te steriliseren teneinde de populatie van hongerige en ziekte zwerfkatten te beperken;
Gelet op het effect van de aanwezigheid van zwerfkatten op het natuurlijke ecosysteem, onder anderen op vogelpopulaties, die hun prooi zijn;
Overwegende dat identificatie en aangifte verplicht zijn voor elke kat geboren vanaf   1 november 2017;
Overwegende dat de electronische identificatie  een permanente en betrouwbare identificatie methode van dieren  vormt en dat het de eigenaars een grotere kans biedt  hun gestolen of verloren kat terug te vinden;
Gelet op de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeentelijke initiatieven ten behoeve van het dierenwelzijn te ondersteunen;
Op voorstel van het Schepencollege
BESLIST
Artikel 1 - Onderwerp
Binnen de perken van het beschikbare budget en de door deze verordening gestelde voorwaarden, kent de Gemeente Watermaal-Bosvoorde een premie sterilisatie en elektronische identificatie van huiskatten verlenen.
Artikel 2 - Definities
  • sterilisatie: acte uitgevoerd door een dierenarts op een mannelijke of vrouwelijke kat om het onproductief te maken.
  • Elektronische identificatie : handeling door een veearts uitgevoerd op een mannelijke of vrouwelijke kat,  waarbij een onderhuidse elektronische chip ingeplant wordt dat de identificatie van het dier toelaat alsook het verband tussen deze laatste en  zijn/haar eigenaar legt ;
  • Dierenarts: dierenarts lid van het Orde der Dierenartsen van België.
Artikel 3 - Toewijzingscriteria
In het geval dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, zal de datum van invoering van de aanvraag als toewijzingscriterium dienen, volgens het principe dat eerst aanvrager als eerste bediend wordt.
Artikel 4 - Hoogte en beperking van de premie
Sterilisatie :
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 25€ voor katers en 50 € voor kattinnen.
Elektronische identificatie :
Het bedrag van de Gemeentepremie werd op 25€ per dier vastgelegd.
Een maximum van drie premies per jaar per gezin woonachtig in Watermaal-Bosvoorde kunnen worden toegekend (op basis van de samenstelling van het huishouden). De premies betrekken katten dat de aanvrager behoren.
Artikel 5 - Procedure
Om onontvankelijkheid te vermijden, moet de premie aanvraag ingediend worden met het daartoe bestemde formulier, naar behoren ingevuld door de aanvrager.
Dit formulier moet vergezeld worden van een gezondheidzorgbewijs getekend door de dierenarts die de sterilisatie en lektronische identificatie heeft uitgevoerd, de originele factuur en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
De aanvraag moet binnen de vier maanden na de sterilisatie worden ingediend en uiterlijk en niet later dan 1 december van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd op het volgende adres: Gemeente Watermaal-Bosvoorde – Dienst Leefmilieu – Gilsonplein 1 - 1170 Brussel.
Artikel 6 - Liquidatie
Na de beslissing van toekenning van het college, wordt de premie betaald op de rekeningnummer vermeldt door de aanvrager op het aanvraagformulier als voorzien in artikel 5.
Artikel 7 - Terugbetaling
De begunstigde van de premie moet die volledig terugbetalen aan het gemeente bestuur in het geval van valse of frauduleuze verklaring om ongerechtvaardigde premie te verkrijgen.
Artikel 8 - Geschillen
Betwisting met betrekking totde toepassing van deze verordening, behalve in geval van mogelijkheid tot beroep bij de rechter, worden soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep door het College van Burgemeester en Schepenen berecht. Deze beslist met eerlijkheid over de gevallen die niet voorzien werden in deze verordening.