Verordening betreffende lokale handelscheques in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid 19

Het College,
 
Gezien de artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor de economische activiteit;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op de omzendbrief van 18/03/2020 betreffende de dringende uitgaven Covid-19, die de gemeenten in staat stelt een beroep te doen op artikel 249 NGW ter rechtvaardiging van de uitgaven die zij zullen doen in het kader van het beheer van de crisis die door de coronaviruspandemie is veroorzaakt;
Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 om in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 een systeem van het type "lokale handelscheques" in te voeren;
Aangezien dit systeem tot doel heeft de lokale economie te ondersteunen en daarmee bijdraagt aan de terugverplaatsing van de economie;
Overwegende dat de invoering van een dergelijk systeem ook bijdraagt aan de instandhouding van de geldcirculatie in de lokale economie;
Overwegende dat het College het belang wil erkennen van de lokale handel voor het creëren van sociale banden en gezelligheid tussen de inwoners;
Overwegende dat het College van mening is dat de plaatselijke handel de winkeliers dichter bij de inwoners brengt en bijdraagt aan de strijd tegen het isolement;
Aangezien lokale bedrijven een bron van werkgelegenheid zijn die niet kan worden verplaatst;
Gezien het feit dat de consumptie in buurtwinkels het vervoer en dus de CO2-uitstoot beperkt;
Gezien het feit dat er ook andere steun zal worden verleend aan andere sectoren die door de crisis zullen worden getroffen;
Overwegende dat de compensatie volledig zal worden gefinancierd door een heffing op het eigen vermogen ;
 
BESLUIT
  •   de Regeling betreffende lokaal handelscheques van toepassing op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde goed te keuren ;
  •   deze beraadslaging ter informatie door te sturen naar de Gemeenteraad en ter bevestiging voor te leggen aan de eerste vergadering van de Gemeenteraad na afloop van de periode bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bijzondere bevoegdheden inzake de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19.
 
Artikel 1 - Aansluiting
§1st. Het deelnemende bedrijf wordt aangesloten bij het lokale handelschequesysteem door het invullen van een formulier dat gepubliceerd wordt op de website door het College van Burgemeester en Schepenen.
§2. Dit formulier definieert de criteria waaraan bedrijven die zich bij het netwerk willen aansluiten, moeten voldoen.
§3. De aansluiting geeft het lid het recht om, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die hierna worden uiteengezet, te verklaren dat het lid deel uitmaakt van het systeem, en van de gemeente de terugbetaling te verkrijgen van de lokale handelscheques die door deze laatste zijn uitgegeven en door het lid zijn betaald.
§4. De lijst van deelnemende bedrijven wordt door het College gevalideerd en elk lidmaatschap wordt schriftelijk aan het betreffende bedrijf meegedeeld.
 
Artikel 2 - Uitgifte en verspreiding van lokale handelscheques
§1st. Lokale Handelscheques worden enkel uitgegeven en verdeeld door het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde.
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het aantal cheques dat zal worden toegekend en de voorwaarden voor toegang tot deze cheques.
§3. Het College van Burgemeester en Schepenen wijst de diensten aan die bevoegd zijn om handelscheques uit te geven, te verdelen en te ontvangen.
§4. De lijst van de deelnemende handelaren zal op de website van de gemeente worden gepubliceerd.
 
Artikel 3 - Gebruik van lokale handelscheques
§1st. Lokale handelscheques kunnen alleen worden geaccepteerd als betaling voor goederen of diensten. In geen geval kan er voor geld onderhandeld worden.
§2. De cheque heeft een nominale waarde van tien euro.
§3. De aangeslotene kan meerdere cheques accepteren als betaling voor een of meer goederen of diensten. Het is echter niet toegestaan een bedrag in contanten te retourneren aan de gebruiker die een goed of dienst koopt voor een bedrag dat lager is dan de nominale waarde van de handelscheques.
§4. Door haar aansluiting verbindt de deelnemende onderneming zich ertoe de cheques te aanvaarden die haar door haar klanten worden aangeboden.
 
Artikel 4 - Geldigheidsduur van lokale handelscheques
De aangeslotene verbindt zich ertoe de lokale handelscheques enkel te aanvaarden tijdens de geldigheidsduur die erop vermeld staat.
Artikel 5 - Vergoeding van lokale handelscheques
§1st. Lokale handelscheques zijn pas volledig terugbetaalbaar na overhandiging aan de gemeentelijke Ontvanger tegen een ontvangstbewijs van beide partijen, uiterlijk binnen 3 maanden na hun vervaldatum.
§2. Alleen de daadwerkelijke overhandiging van de lokale handelscheques verplicht tot terugbetaling.
§3. Handelscheques worden aan het einde van de maand na ontvangst per bankoverschrijving terugbetaald.
 
Artikel 6 - Plaatsen van het aansluitingslogo
§1st. Op het moment van aansluiting geeft de gemeente het lid een sticker "Lokale handelscheques aanvaard". De aangeslotene verbindt zich ertoe om het prominent op zijn etalage of op de toegangsdeur van zijn vestiging aan te brengen.
§2. Het lid is bevoegd om zijn aansluiting te vermelden in alle advertenties of publicaties, op voorwaarde dat hij het logo van de lokale cheques gebruikt, vergezeld van de woorden "een initiatief van de gemeente Watermaal-Bosvoorde". Daartoe kan het, op eenvoudig verzoek naar de overgangsdienst, het logo "lokale handelscheques aanvaard" in computerformaat verkrijgen.
 
Artikel 7 - Beëindiging
§1st. De niet-naleving door het lid van een van zijn verbintenissen geeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde de toestemming om het lidmaatschap zonder opzeggingstermijn per aangetekende brief te beëindigen.
Bovendien kan elk van beide partijen het lidmaatschap te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, die per aangetekende brief wordt medegedeeld.
§2. Vanaf de effectieve datum van beëindiging is het lid gebonden :
  •   om elke verwijzing naar het netwerk van lokale handelscheques uit zijn vestiging te verwijderen;
  •   binnen 15 dagen de lokale cheques die hij nog in zijn bezit heeft, aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde over te dragen voor terugbetaling. Na deze termijn wordt er geen terugbetaling gedaan.