Verordening betreffende lokale handelscheques in het kader van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 - Bevestiging van de beslissing van het College van 14 april 2020

De Gemeenteraad,
 
Gelet op artikels 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gezien de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor de economische activiteit;
Gelet op de omzendbrief van 18/03/2020 betreffende de dringende uitgaven COVID-19, die de gemeenten in staat stelt een beroep te doen op artikel 249 NGW ter rechtvaardiging van de uitgaven die zij zullen doen in het kader van het beheer van de crisis die door de coronaviruspandemie is veroorzaakt;
Gelet op de beslissing van het College van 14/04/2020, genomen op grond van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis, die een Regeling betreffende lokale handelscheques in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid 19 goedkeurt;
Overwegende dat, naar aanleiding van artikel 2 alinea 2 van het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020, na afloop van een periode van 60 dagen te berekenen vanaf 16/03/2020, alle beslissingen genomen krachtens artikel 1 van dit besluit onderworpen zullen worden aan de bevestiging van een punt op de agenda van de eerste vergadering van de gemeenteraad die na afloop van deze periode zal worden gehouden. Bij gebreke hieraan hebben de desbetreffende beslissingen geen uitwerking meer.
 
BESLUIT
de beslissing van het College van 14/04/2020 die de Regeling betreffende lokale handelscheques in het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid 19 goedkeurt, te bevestigen.