Burgerinterpellaties

Elke persoon die in de gemeente woonachtig is en die de volle leeftijd van ten minste 16 jaar heeft bereikt, mag het burgerinterpellatierecht uitoefenen ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen.

De burgerinterpellatie moet door minimum 20 personen worden ondertekend. Deze aanvraag wordt in het Frans of in het Nederlands opgesteld
Zij moet aan de voorzitter en aan het gemeentesecretariaat tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad afgegeven worden. Dit mag gebeuren door brief of e-mail ter attentie van het elektronisch adres van het secretariaat (secretariaat@wb1170.brussels).
Met "vijf vrije  dagen" wordt bedoeld vijf dagen van vierentwintig uur, de datum van ontvangst van het voorstel en de vergadering van de gemeenteraad is niet inbegrepen in de periode.
De burgerinterpellatie vermeldt duidelijk de volledige bewoording van de vraag die aan het college werd gericht, of de feiten waarover uitleg wordt gevraagd, alsook de naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats van de aanvragers en moet door elk aanvrager ondertekend worden.
De ontvangst van de burgerinterpellatie wordt vermeld in een register dat speciaal hiertoe wordt bijgehouden op het gemeentesecretariaat.
De burgerinterpellaties worden in chronologische volgorde van ontvangst gerangschikt en genummerd.
De burgerinterpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, en mag geen uitsluitend privé-belang hebben. 
Is onontvankelijk de burgerinterpellatie betreffende een aangelegenheid die :
- met gesloten deuren moet worden behandeld ;
- reeds op de agenda van de Gemeenteraad staat ;
- reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een burgerinterpellatie in de laatste drie maanden ;
- niet in overeenstemming is met de rechten van de mens, of racistisch of xenofoob van aard is.
De voorzitter zet op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting de geldig ingediende en ontvankelijk verklaarde burgerinterpellaties in chronologische volgorde van ontvangst, met dien verstande dat maximum drie burgerinterpellaties mogen worden ingeschreven op de agenda van eenzelfde vergadering.
De burgerinterpellaties worden vóór elke vergadering aan de leden van de Gemeenteraad meegedeeld.
De uiteenzetting van de burgerinterpellatie vindt plaats in het begin van de zitting.  De voorzitter verzoekt de aanvrager om de burgerinterpellatie voor te lezen die aan het college is gericht. Hij beschikt hiervoor over 5 minuten.  De burgemeester of het lid van het schepencollege bevoegd voor dit punt - of zijn vervanger antwoordt meteen op de burgerinterpellatie binnen de 5 minuten.  De aanvrager mag gedurende maximum twee minuten reageren op het gegeven antwoord.  Een spreektijd van 3 minuten is voorzien voor de groepshoofden of hun vertegenwoordiger als zij het woord willen nemen.  Het lid van het college mag de uitwisseling afsluiten.
De bepalingen van de gemeentewet en het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad betreffende het houden van en toezicht op de vergaderingen, zijn van toepassing.
Uittreksel van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.