16.06.2020 - Motie over huiselijk en intra-gezinsgeweld

De gemeenteraad,

-Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, (1950);

-Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (« CEDEF », 1979);

-Gelet op de verklaring van de Verenigde Naties op de uitbanning van het geweld ten opzichte van de vrouwen van 20 december 1993;

-Gelet op het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en de bestrijding van het geweld ten opzichte van de vrouwen en het huishoudelijk geweld, Istanbul op 11 mei 2011 en inwerkingtreding op 1 augustus 2014;

- Gelet op de resolutie die in het Brussels Parlement met eenparigheid van stemmen is aangenomen om in samenwerking met de farmaceutische apotheken een specifiek waarschuwingssysteem op te zetten voor slachtoffers van huiselijk geweld 

-Gezien de motie betreffende het geweld gepleegd op de vrouwen en voor de erkenning van féminicide gestemd in Watermaal-Bosvoorde op 17/12/2019;

-Considerans en veroordelend alle vormen van geweld ten opzichte van de vrouwen en huishoudelijk, echtelijk en intra familiaal geweld;

-Overwegend de huidige en de voorbije afzondering die een echte katalysator zijn voor de situaties van echtelijk geweld binnen de gezinnen;

-Overwegend de talrijke hulp oproepen vanwege van de associatieve wereld die het geweld gepleegd op de vrouwen bestrijdt;

-Overwegend de initiatieven van de gemeenten van Bergen en Luik tot instelling van actieplannen die apothekers als geprivilegieerde gesprekspartners impliceren, in geval van echtelijk geweld naar het voorbeeld van het Franse dispositief;

 

BESLUIT DE GEMEENTERAAD VAN WATERMAAL-BOSVOORDE:

-Om zich in de regionale dynamica van het dispositief in te schrijven « Vraag het aan uw apotheker », plaatselijk hulpmiddel dat apothekers als gesprekspartners en/of ontvangers van meldingen impliceert, teneinde op dringende wijze de slachtoffers van echtelijk en intra familiaal geweld te helpen en om het actief te bevorderen;

-Om een bewustmakingscampagne uit te voeren bij de inwoners via alle mogelijke kanalen, en om, in samenwerking met equal. bussels en Brusafe, de bewustmaking voor het intra-familiaal geweld aan de verschillende agenten op het terrein (lokale agenten, preventie agenten) te vergroten ;

-Om het beschikbaar stellen van de transit-huisvestingen voort te zetten die specifiek voorbehouden zijn voor de slachtoffers en hun kinderen via een samenwerking met de sociale Huisvestingmaatschappijen op lokaal niveau;

-Om de financiële steun aan de plaatselijke verenigingen die het geweld gepleegd op de vrouwen bestrijden, en de aansluiting van deze op het netwerk boven de gemeentegrenzen voort te zetten om de informatie van de frontlijn en de bestaande diensten te coördineren;

-Om het bestaande urgentie dispositief voort te zetten op het niveau van de lokale politie diensten in samenwerking met de actieve lokale verenigingen die het geweld gepleegd op vrouwen bestrijden, met inbegrip van de automatische oproep van de slachtoffers die zich in de loop van het afgelopen jaar hebben gemeld.

 

VRAAGT  DE GEMEENTERAAD AAN DE REGIO BRUSSEL-HOOFDSTAD EN DE FEDERALE REGERING VAN: 

-Het opstellen van een ondersteunend hulpmiddel voor de slachtoffers van intra-familiaal geweld dat hun toelaat om het geweld aan te geven waarvan zij het slachtoffer zijn door zich in een apotheek te melden, in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de apothekers en de politiediensten;
- Nauwkeurige aanbevelingen voorzien ter attentie van de apothekers, de politiediensten en de magistraten met betrekking tot de ontvangst van de slachtoffers, de  ontvangst en opvolging van de klachten;
- In samenwerking met de federale entiteiten, een informatie en een bewustmaking van het publiek toelaten betreffende het opgestelde dispositief.

De mogelijkheid analyseren om:

  • het College van de Procureurs-generaal te verzoeken het instrument van het tijdelijk verblijfsverbod systematischer en strikter toe te passen en de verwijdering van de geweldplegers uit de gezinswoning als een prioriteit te beschouwen, met name door :

a) Gebruik maken van het I+ Belgische platform om de coördinatie en de communicatie tussen de actoren die betrokken zijn bij intracommunautair geweld (parket, politiediensten, justitiehuis, familierechtbank) te verzekeren

b) De openbare aanklager de mogelijkheid geven om aan het tijdelijke verblijfsverbod een verbod op contact te verbinden, niet alleen met personen die de betrokken verblijfplaats delen, maar ook met de dader die de verblijfplaats van het slachtoffer niet of niet meer deelt".

  • In elke politiezone een groep politiemensen oprichten die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld en die verantwoordelijk zijn voor de 24-uursplicht en het aanbieden van gespecialiseerde en optimale zorg aan slachtoffers die een klacht komen indienen.
  • het creëren van een online meldingsplatform in de vorm van een chat (live dialoog) met deze gespecialiseerde politieagenten voor het indienen van klachten door slachtoffers en het trainen van hen op dit gebied;
  • veralgemenen van de samenwerking tussen politiebureaus en verenigingen die zorg verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld.
  • de 112 SOS-applicatie en de SMS-dienst, die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en spraakgestoorden, uit te breiden tot slachtoffers van huiselijk geweld;
  • om meer bekendheid te geven aan de nationale gratis kinderhulplijn "Ecoute Enfant" - 103 - en om een chatfaciliteit toe te voegen, zoals is gepland voor de "Ecoute violences conjugales" hulplijn.