16.11.2021 - Motie over het eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug voor het autoverkeer

De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde, in openbare zitting,
Overwegende dat het Brussels gewestelijk mobiliteitsplan "GoodMove" voorziet in het tot rust brengen van woonwijken en de bescherming ervan tegen doorgaand verkeer;
Gezien de sterke ambities die in het GoodMove-plan zijn verwoord om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren met behoud van haar aantrekkelijkheid voor haar inwoners, bezoekers en bedrijven;
Overwegende dat in het GoodMove-plan de nadruk wordt gelegd op de beginselen van gezamenlijke bouw en overleg over de door het Plan geplande ontwikkelingen;
Gelet op de goedkeuring van het Brussels gewestelijk mobiliteitsplan door de gemeenteraad van 17-09-2019 in Watermaal-Bosvoorde;
Gelet op het advies van het Schepencollege van de gemeente Oudergem van 8 oktober 2021 over het Brussels Gewestelijk Mobiliteitsplan;
Gelet op het advies van het Schepencollege van de gemeente Elsene van 19 september 2019;
Gezien de eenzijdige beslissing van de Brusselse inister van Mobiliteit om van de Fraiteurbrug een eenrichtingsstraat voor autoverkeer te maken;
Gezien de steun van de gemeente Elsene voor dit project;
Gezien de periode van opsluiting in verband met de COVID-19-pandemie en de toenemende praktijk van telewerken, die de toepassing van deze ordening hebben bevorderd;
Overwegende dat de Fraiteurbrug een regionale infrastructuur is;
Overwegende dat het van essentieel belang is een openbare ruimte te waarborgen waarin alle verkeersfuncties (trottoirs, fietspaden, busbanen, wegen, enz.) of verblijfsruimten op een kwalitatieve, veilige en aangename manier naast elkaar bestaan;
Overwegende dat een mobiliteitsbeleid zodanig moet worden uitgevoerd dat tegengestelde verkeersfuncties worden vermeden en aan de reisbehoeften van iedereen tegemoet wordt gekomen;
Gelet op het belang van de verbetering van de mobiliteit en de bevordering van het multimodaal vervoer in het Brussels Gewest;
Gelet op de noodzaak om de veiligheid van alle gebruikers, zowel voetgangers, fietsers als automobilisten, te waarborgen;
Overwegende dat de levenskwaliteit van de Brusselaars een billijk evenwicht vereist tussen alle gebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten;
Ervan uitgaande dat het tot rust brengen van een wijk niet mag leiden tot een verplaatsing van het verkeer naar andere woongebieden;
Overwegende dat de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Elsene en Oudergem, alsmede de inwoners en de handelaars die worden getroffen door het besluit om van de Fraiteurbrug eenrichtingsverkeer te maken, niet zijn geraadpleegd voordat het besluit werd genomen;
Aangezien er geen mobiliteitsstudie bestaat over de gevolgen in termen van verkeersverplaatsing van een eenrichtingsopening van de Fraiteurbrug;
Aangezien het verkeer op sommige wegen en in bepaalde wijken in juni 2021 (midden in de periode van sanitaire maatregelen) met 45% toeneemt;
Aangezien de Visserijstraat, de Arcadenwijk, het Keymplein en de Visélaan belangrijke verkeersassen zijn geworden na het maken van de Fraiteurbrug in één richting;
Overwegende dat de wegeninfrastructuur van de Visserijstraat niet berekend is op een dergelijke verplaatsing van verkeerslasten en dat de kwestie van de stabiliteit van de rijbaan aan de orde wordt gesteld;
Overwegende dat de lijnen 95, 41 en 17 die de verschillende woonkernen van Oudergem, Elsene en Watermaal-Bosvoorde bedienen, hun reissnelheid zien dalen;
Overwegende dat bepaalde wegen en huizen er op achteruit gaan als gevolg van deze grote verkeersverschuiving;
Overwegende dat de ontwikkelingen van de Fraiteurbrug de doorstroming van het autoverkeer sterk belemmeren, terwijl deze brug een aanzienlijk deel van het pendelaarsverkeer van de E411 afvoert;
Gezien de herhaalde klachten van de handelaars van het kerkhof van Elsene, die het bezoek aan hun zaak zien afnemen;
Overwegende dat een petitie met tot nu toe meer dan 1700 handtekeningen vraagt om de heropening van de Fraiteurbrug;

 

 Verzoekt de Brusselse regering :

  • een globale mobiliteitsstudie uit te voeren over de eenrichtingsopening van de Fraiteurbrug voor het autoverkeer en de gevolgen daarvan voor de wijken van de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Elsene;
  • deze studie in overleg met de drie gemeenten uit te voeren;
  • een burgerparticipatieproces in de geest van Good-Move op gang te brengen om de resultaten van deze studie voor te stellen en mee te werken aan een mobiliteitsoplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en erop gericht is de woonwijken tot rust te brengen en de verplaatsing van het transitoverkeer te vermijden;
  • in afwachting van de resultaten van deze studie en het overleg met de gemeenten, de bewoners en de winkeliers, de Fraiteurbrug in beide richtingen dringend opnieuw open te stellen voor het autoverkeer;

 Verzoekt het Schepencollege van Watermaal-Bosvoorde :

  • deze motie te onderschrijven;
  • zich uit te spreken tegen het eenzijdige besluit om van de Fraiteurbrug een eenrichtingsstraat voor het autoverkeer te maken;
  • uiting te geven aan zijn grote bezorgdheid over de verplaatsing van het verkeer naar de Visserijstraat, het Keymplein, de Arcaden en de Visélaan;
  • een raadpleging van de bewoners te houden over de huidige situatie in de wijken Visserijstraat, Keymplein, Arcaden en Visélaan;
  • de Regering van het Brusselse Gewest en de Colleges van de gemeenten Elsene en Oudergem van deze motie in kennis te stellen en ze mee te delen.