17.09.2013 - ondersteuning van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking

Motie van Watermaal-Bosvoorde ter ondersteuning van het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking

De Gemeenteraad,

Aangezien de lokale overheden op de eerste lijn staan in de toegang van de bevolking tot fundamentele overheidsdiensten en -goederen;
 
Aangezien de lokale overheden versterkt moeten worden met het oog op armoede­bestrijding, waarvan een van de aspecten een degelijke toegang van de bevolking tot fundamentele overheidsdiensten en -goederen is;
 
Aangezien alle internationale geldverschaffers in de samenwerking van gemeente tot gemeente een antwoord zien op de vele uitdagingen van het decentraliseringsproces dat in heel wat ontwikkelingslanden aan de gang is;
 
Aangezien de rol van de lokale overheden als actoren van ontwikkeling thans erkend is door alle internationale instanties, zoals nog de recente staten-generaal van de ontwikkelings­samenwerking die georganiseerd werden door het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie;
 
Aangezien de Belgische regering aan de hand van haar nieuwe wet op de ontwikkelings­samenwerking tracht de ontwikkelingshulp doeltreffender te maken en het beleid voor ontwikkelingssamenwerking coherenter te maken;
 
Aangezien de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op lange termijn wil werken en de continuïteit van de samenwerking beoogt;
 
Aangezien de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de geografische en sectoriële concentratie van haar ontwikkelingshulp bevordert ten aanzien van alle actoren van de indirecte samenwerking;
 
Overwegende dat de Brusselse en Waalse steden en gemeenten sinds het programma GIS 2008-2012 hun inspanningen op slechts 5 landen toegespitst hebben (Benin, Burkina Faso, Marokko, DR Congo en Senegal) en een specifieke sector in elk van die landen, om de inspanning van België in diens beleid ter rationalisering van de bijstand te ondersteunen, ten koste van de autonomie van de actoren van de indirecte samenwerking;
 
Aangezien in deze vijf landen het specifieke en innoverende initiatief van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) op prijs gesteld wordt, zowel door de nationale overheden als andere actoren van gedecentraliseerde samenwerking;
 
Overwegende dat het programma GIS 2008-2012 zijn pertinentie aangetoond heeft en voelbare en veelbelovende resultaten oplevert, zoals een recente externe evaluatie aantoonde;
 
Overwegende dat nagenoeg 40 Brusselse en Waalse steden en gemeenten en evenveel in Benin, Burkina Faso, Marokko, DR Congo en Senegal deelnemen aan het programma voor GIS, en samen veel hoop creëren voor de voortzetting van het werk dat aangevat werd ten behoeve van hun respectieve bevolking;
  
Overwegende dat de UVCW en de VSGB op 15 november 2012 - zoals gevraagd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - een strategisch meerjarenkader ingediend hebben voor de periode 2014-2016 / 2017-2019, waarin de relevante aanbevelingen van de externe evaluatie opgenomen werden;
 
Overwegende dat de laattijdige beslissing van de federale regering, op 2 juli 2013, om slechts een beperkt deel van de begroting van het actieplan 2013 te gebruiken, de voortzetting van deze samenwerking in het gedrang brengt, te meer daar totnogtoe geen standpunt ingenomen werd voor de toekomst van het programma vanaf 2014;
 
Wij, politieke verantwoordelijken van een gemeente die neemt aan het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking deel, , vragen met aandrang dat:
 
het saldo van de financiering van het jaarplan 2013 en de verlenging van zijn kredieten in 2014 te waarborgen om voor onze gemeentelijke samenwerkingsverbanden een correcte voortzetting van de activiteiten te waarborgen,
 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking er zich duidelijk toe verbindt de financiering van het programma op meerjarenbasis te behouden;
 
3° de federale overheid de gemeentelijke internationale samenwerking specifiek in hun ontwikkelingsbeleid opnemen, teneinde de Belgische steden en gemeenten, die thans beschouwd worden als volwaardige partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, een stabiel samenwerkingskader te waarborgen.