21.11.2017 - motie betreffende de pensioenen

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de pensioenen van de benoemde agenten in de lokale besturen worden betaald, voor de lokale bevoegdheden die er bij aansloten, door het Gesolidariseerd Pensioenfonds voor provinciale en lokale overheidsdiensten;
Overwegende dat dit fonds via twee soorten bijdragen wordt gevoed: een basisbijdrage, die door elke lokale macht wordt betaald en een responsabilisering bijdrage, betaald door de lokale bevoegdheden, die verantwoordelijk worden gesteld door hun beperkt aantal benoemde personeelsleden ten opzichte van de pensioenlast van de vroegere benoemde agenten;
Overwegende dat dit betekent dat de pensioenen van de benoemde agenten van lokale besturen alleen door bijdragen worden gefinancierd, in tegenstelling tot alle pensioenen van de benoemde agenten van de andere entiteiten van het land, die geheel of gedeeltelijk door financiering afkomstig van de Staat worden gefinancierd;
Overwegende dat deze financieringsmethode van de plaatselijke pensioenen niet toelaat, op termijn om een evenwicht aan dit Gesolidariseerd fonds te verzekeren en het risico loopt de betaling van de pensioenen van de benoemde agenten van deze macht in gevaar te brengen;
Overwegende dat de kost van de pensioenen van de lokale besturen stijgt, zoals dat het geval is voor alle entiteiten van het land, door de vergrijzing van de bevolking;
Overwegend de hervorming van Minister Bacquelaine, neergelegd deze 24 oktober 2017 bij het federale Parlement, getiteld « Wetsontwerp betreffende het niet in aanmerking nemen van diensten zoals niet definitief benoemd personeel in een pensioen van de openbare sector, dat de individuele responsabilisering van de Provinciale en lokale besturen wijzigt binnen het Gesolidariseerd Pensioenfonds, die de reglementering van de aanvullende pensioenen aanpast, met wijziging van de financiering procedure van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de lokale en Provinciale besturen en dragende een aanvullende financiering van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de lokale en Provinciale besturen », en dat ten doel heeft de basis- en responsabiliseringbijdragen aanzienlijk te verhogen die worden betaald door de lokale bevoegdheden, wat deze financieel zal doen stikken op duurzame wijze;
Overwegende dat, in het kader van deze hervorming, eveneens de wil is een financieel incentive voor de lokale bevoegdheden te creëren die een tweede pensioenpijler voor hun contractueel personeel opstelden of zullen opstellen, deze tweede pijler met als doel om de invoering van de gemengde uitkering te compenseren;
Overwegende dat de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage slechts impact zal hebben op de lokale bevoegdheden die geen tweede pensioenpijler voor hun contractuele agenten hebben voorzien;
Overwegende dat de Vereniging van de Steden en Gemeenten van Wallonië en Brulocalis, zich herhaaldelijk hebben uitgesproken, met inbegrip van een officiële manier in verband met de onderhandeling over dit wetsontwerp, tegen de invoering van dit financiële incentive ten laste van de andere plaatselijke bevoegdheden van het Gesolidariseerd fonds en eisen een financiering afkomstig van de Staat;
Overwegende dat dit financiële incentive niet door de Federale Staat zal betaald worden, terwijl deze zelf het initiatief van het invoeren van de gemengde pensioenuitkering is;
Overwegende dat dit incentive dus zal gefinancierd worden binnen het Gesolidariseerd fonds van de Provinciale en plaatselijke besturen, door de plaatselijke bevoegdheden die niet zullen kunnen of niet konden, in het verleden bij gebrek aan voldoende begroting, deze tweede pijler oprichten voor hun contractueel personeel;
Overwegende dat het geheel van de aangenomen hervorming door de federale regering, uiterst belangrijke financiële gevolgen zal hebben voor de plaatselijke bevoegdheden, die hun financieel evenwicht in gevaar brengen of ze verplichten hun inkomsten via belastingen te verhogen die de burgers en de ondernemingen op hun grondgebied zullen treffen;
Overwegende dat, voor onze gemeente van Watermaal-Bosvoorde, de weerslag tegen het jaar 2022, zou zijn, volgens de cijfers die aan het Beheerscomité in juni 2017 werden voorgelegd, van 644.247,88 €, terwijl de responsabiliseringsbijdrage van 328.667,46€ zou zijn voor 2017, d.w.z bijna een verdubbeling van alléén de responsabilisering bijdrage die door de Gemeente wordt betaald;
Overwegende dat deze cijfers moeten worden bijgewerkt aangezien zij werden berekend vóór het jaarlijkse onderzoek door de federale Dienst van pensioenen dat bij de lokale bevoegdheden wordt verwezenlijkt;
Overwegende dat deze hervorming, via de invoering van de gemengde pensioenuitkering, een aanzienlijk pensioen bedrag zal doen verliezen aan de lokale agenten die momenteel in dienst zijn, en die een deel van hun loopbaan contractueel waren alvorens benoemd te worden;
Overwegende dat deze hervorming ook een pensioen verlies zal teweeg brengen voor alle toekomstige contractuelen die bij de Provinciale en lokale besturen in dienst treden.
Overwegende dat de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage slechts impact zal hebben op de lokale bevoegdheden die geen tweede pensioenpijler voor hun contractuele agenten hebben voorzien;
Overwegende dat rekening houdend met de fundamentele opmerkingen die hij maakt, dat de Raad van State de onderzoeken van het voorontwerp niet heeft voortgezet zolang deze zich "niet zou blootstellen aan een kritiek van niet-overeenstemming ten aanzien van artikel 23 van de Grondwet;
Overwegend daardoor dat het wetsontwerp in strijd met de belangen van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde en zijn OCMW is, in die zin dat hij hun financiële capaciteit benadeelt om hun beleid ten uitvoer te brengen, en tegelijk ze verplichtend om het constitutionele kader van de uitoefening van hun bevoegdheden te overschrijden.
Overwegende dat rekening houdend met de fundamentele opmerkingen die hij maakt, dat de Raad van State de onderzoeken van het voorontwerp niet heeft voortgezet zolang deze zich  "niet zou blootstellen aan een kritiek van niet-overeenstemming ten aanzien van artikel 23 van de Grondwet;
Overwegend daardoor dat het wetsontwerp in strijd met de belangen van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde en zijn OCMW is, in die zin dat hij hun financiële capaciteit benadeelt om hun beleid ten uitvoer te brengen, en tegelijk ze verplichtend om het constitutionele kader van de uitoefening van hun bevoegdheden te overschrijden.
  
De Gemeenteraad:
Vraagt aan de federale Dienst van pensioenen de ramingen voor de volgende jaren, tot in 2023, van de basis-en responsabilisering bijdragen voor de Gemeente en het OCMW;
Vraagt aan de federale parlementariërs om tegen deze hervorming te stemmen die een grote financiële weerslag zal hebben op de lokale bevoegdheden;
Vraagt aan de federale Regering :
  1. minimum om de budgettaire neutraliteit van de hervorming te verzekeren tijdens de goedkeuring door de stijgingen van de bijdragen te financieren;
  2. om zelf het financiële incentive te financieren dat voor de invoering van de tweede pensioen pijler is opgesteld;
  3. om in de komende dagen een onderhandeling in te leiden met de betrokken actoren teneinde te voorzien in een diepgaande financiering hervorming van het Gesolidariseerd Fonds van de Provinciale en lokale besturen, hervorming die imperatief via de toekenning van een voldoende alternatieve financiering ten laste van de Staat zal gaan, die het evenwicht van het fonds toelaat en, zo, de pensioenen van de benoemde agenten van de lokale bevoegdheden waarborgen.
  4. meer in het algemeen om de budgettaire neutraliteit te verzekeren op de lokale bevoegdheden van de genomen beslissingen en om bij de gemeenten de beslissingen te compenseren die een negatief effect op hun financiën hebben.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 19 Ja - 6 Neen - 1 onthouding.