21.11.2023 - Motie over de situatie in het Midden-Oosten, waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook en een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict

De Gemeenteraad,
 
 1. Gelet op het Handvest van de Verenigde Naties en de beginselen van het internationaal recht en het internationaal humanitair recht ;
 2. Gelet op resolutie 181 (II) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 29 november 1947, waarin met name de verdeling van Palestina in een Joodse staat en een Arabische staat wordt aanbevolen;
 3. Gelet op resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin de beginselen van terugtrekking uit de bezette gebieden als essentiële voorwaarde voor vrede zijn vastgelegd
 4. Gelet op de Conventie van Genève van 1949, die bindend is voor België als Staat die Partij is, en die bepaalt dat de Partijen bij de Conventie het internationaal humanitair recht moeten “eerbiedigen”;
 5. Gelet op de Beginselverklaring van de Akkoorden van Oslo, ondertekend te Washington op 13 september 1993;
 6. Gezien de eerder door de Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aangenomen resoluties over de Israëlisch-Palestijnse kwestie, en meerbepaald Resolutie 1860 van de Veiligheidsraad van 8 januari 2009, die specifiek met name betrekking heeft op de Gazastrook;
 7. Gezien de internationale verplichtingen uit hoofde van internationale verdragen inzake mensenrechten en internationaal humanitair recht, meer in het bijzonder de Verdragen van Genève en hun Aanvullende Protocollen (1949 en 1977) en de Haagse Regels (1907);
 8. Overwegende de terroristische aanval van Hamas op de Israëlische burgerbevolking op zaterdag 7 oktober 2023 en geschokt door het aantal doden onder Israëlische burgers als gevolg van deze terroristische aanval; 
 9. Overwegende dat de gijzeling van 240 Israëlische burgers door Hamas een flagrante schending van het internationaal recht is;
 10. Overwegende de zware reactie van het Israëlische leger tegen Hamas, die gevolgen heeft gehad voor de civiele infrastructuur, waaronder de humanitaire infrastructuur, zoals huizen, scholen, enz. en de dood van meerdere duizenden Gazanen, waarvan het dodental de komende dagen nog zal stijgen;
 11. Overwegende dat de regering-Netanyahu niet is opgehouden met haar kolonisatiebeleid, dat in strijd is met het internationaal recht en de rechten van de Palestijnen,
 12. Krachtig veroordelend elk gebruik van geweld en elke schending van het internationaal recht; 
 13. Overwegende de maatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot de humanitaire situatie in Israël en de Palestijnse gebieden; 
 14. Overwegende het totale beleg van de Gazastrook, met inbegrip van water, elektriciteit en bevoorrading voor de 2,3 miljoen inwoners, en gezien het feit dat de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties heeft verklaard dat dit in strijd is met het internationaal recht;
 15. Gezien de ernstige tekorten aan voedsel, water, brandstof en medicijnen waarmee de inwoners van de Gazastrook te kampen hebben;
 16. Overwegende de illegale blokkade van de Gazastrook en de daaruit voortvloeiende belemmeringen voor de doorgang van humanitaire goederen en de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg.
 17. Overwegende dat in de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2016 over het vredesproces in het Midden-Oosten wordt opgeroepen tot opheffing van de blokkade van Gaza;
 18. Overwegende dat er in de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 10 december 2012 aan wordt herinnerd dat de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem “op grond van het internationaal recht illegaal zijn en vrede in de weg staan”;
 19. Overwegende dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op 27 mei 2021 een permanente onafhankelijke internationale onderzoekscommissie heeft ingesteld om in de bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en in Israël alle vermeende schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten sinds 13 april 2021 te onderzoeken, alsmede naar alle onderliggende oorzaken van de terugkerende spanningen, instabiliteit en verlenging van het conflict, waaronder systematische discriminatie en onderdrukking op grond van nationale, etnische, raciale of religieuze banden, en overwegende de eerste twee verslagen van deze onderzoekscommissie die in juni en oktober 2022 zijn gepubliceerd ;
 20. Herbevestigend het recht van alle volkeren op zelfbeschikking, het recht om zichzelf en hun burgerbevolking te beschermen in geval van agressie, het recht om in vrede te leven binnen veilige en internationaal erkende grenzen; 
 21. Overtuigd dat er een politieke oplossing moet worden gevonden waarbij het Israëlische en het Palestijnse volk vreedzaam naast elkaar bestaan binnen veilige en erkende grenzen, teneinde een duurzaam einde te maken aan het conflict;
 22. Nadrukkelijk herinnerend aan het van belang het blijven gebruiken van alle diplomatieke middelen om een duurzame politieke oplossing te vinden;
 23. Eraan herinnerend dat alle partijen ernaar moeten streven het leven van burgers te beschermen en dat opzettelijke aanvallen op burgers en willekeurige aanvallen waarbij burgers gedood of gewond worden, oorlogsmisdaden zijn;
 24. Overwegende dat de meer dan twee miljoen inwoners van de Gazastrook op slechts 365 vierkante kilometer wonen, waardoor het een van de dichtstbevolkte politieke eenheden ter wereld is, zonder enige mogelijkheid om te ontsnappen;
 25. Overwegende dat volgens de Verenigde Naties ongeveer 80% van de bevolking van Gaza afhankelijk is van internationale hulp en dat de opschorting van deze hulp niet bijdraagt aan een duurzame vrede in Israël en Palestina;
 

VEROORDEELT

 • in de sterkst mogelijke bewoordingen de terroristische aanslagen gepleegd door Hamas, die grote aantallen Israëlische burgers het leven hebben gekost, en veroordeelt even krachtig de oorlogsmisdaden van de bloedige, willekeurige, verwoestende en totaal onevenredige bombardementen door Israël, die op gruwelijke wijze de burgers treffen die geblokkeerd zijn in de Gazastrook;
 • de illegale belegering van Gaza en de ontheemding van de bevolking, in strijd met het internationaal humanitair recht, zoals aangeklaagd door de VN.
 • het kolonisatiebeleid van de bezette gebieden dat de regering-Netanyahu meedogenloos voert.
 

BETUIGT

 • zijn solidariteit en zijn steun aan de Israëlische en de Palestijnse burgerbevolking;
 

VERKLAART

 • alle vormen van geweld af en benadrukt het belang van eerbiediging van het internationale recht, uit hoofde waarvan alle partijen in het conflict de plicht hebben de mensenrechten te beschermen;

 

ROEPT OP

 • tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, de vrijlating van alle gijzelaars, de verstrekking van humanitaire hulp en zorg aan de slachtoffers, en overeenstemming over de ontwikkeling van een vredesproces.

 

Verzoekt de Burgemeester en zijn College er bij de federale regering en de Europese Commissie op aan te dringen om

 1. bilaterale of multilaterale initiatieven te ondersteunen die erop gericht zijn oprecht te streven naar een onmiddellijk staakt-het-vuren en een toezegging tot de-escalatie om een regionale vuurzee te voorkomen;
 2. op te roepen tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars;
 3. op te roepen tot eerbiediging van het internationaal recht;      
 4. alle diplomatieke en politieke middelen te blijven aanwenden om een politieke oplossing te bevorderen en het houden van besprekingen voor een vreedzame oplossing van het conflict aan te moedigen;  
 5. er bij de Europese Unie te pleiten om in het kader van haar Euro-mediterraan partnerschapsbeleid een ruimte te creëren voor een constructieve dialoog over vrede in het Midden-Oosten;
 6. samen met de bevoegde instanties initiatieven te nemen om van Israël te eisen dat het een einde maakt aan de blokkade en aan het beleid om de Gazastrook te isoleren van de Westelijke Jordaanoever, teneinde bij voorrang essentiële hulp en basisproducten te verstrekken, 
 7. op diplomatiek vlak te bevorderen voor het openen van veilige humanitaire corridors, het voorkomen van mensenhandel waarvan Palestijnse vluchtelingen het slachtoffer zouden kunnen worden, en steun te verlenen aan NGO's die humanitaire toegang verzoeken;
 8. de nodige maatregelen te nemen om Belgen, dubbele staatsburgers en werknemers van NGO's en internationale agentschappen (Enabel, enz.) te beschermen;
 9. bij de Europese Unie te bemiddelen om de bescherming te verzekeren van vredesactivisten en journalisten die het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld in de Palestijnse gebieden en Israël;
 10. alles in het werk te stellen om elke vorm van import van het conflict hier in België tegen te gaan die zou kunnen leiden tot een toename van antisemitisch en racistisch discours en geweld;
 11. onder geen beding de humanitaire en ontwikkelingshulp aan de bevolking van de Palestijnse gebieden stop te zetten;
 12. de aanklager van het Internationaal Strafhof uitdrukkelijk te verzoeken de komende weken en maanden voorrang te geven aan het onderzoek naar de situatie in Israël en Palestina.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 24 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Cécile Van Hecke, David Leisterh, Gabriel Persoons.