23.05.2023 - Motie over de vertramming van bus 95

De Gemeenteraad,

Gezien de algemene beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2019-2024;

Gezien de gemeentelijke beleidsverklaring van Watermaal-Bosvoorde voor 2018-2024;

Gezien de impactstudie van een Tram 95-traject in opdracht van de MIVB over de vertramming van de bus 95;

Overwegende de wil, verwoord in de regionale beleidsverklaring, om

  • De tramificatie van structurerende buslijnen, waaronder lijn 95 (om het Centraal Station met de nieuwe Usquare-site prioritair te verbinden.
  • Wijken ontsluiten en gratis of goedkope verplaatsingsalternatieven aanbieden aan de Brusselaars.

Overwegende de wil, uitgedrukt in de gemeentelijke beleidsverklaring, om

  • De mening van de inwoners vragen en beluisteren door wijkvergaderingen en participatieve vergaderingen te organiseren voor de uitvoering van specifieke projecten.
  • Een efficiënt en aangepast openbaar vervoernet te blijven realiseren, in overleg met de MIVB en de inwoners van de betrokken wijken.

Overwegende dat de ontwikkeling van het openbaar vervoer belangrijk is voor de dienstverlening aan de burgers, met name aan personen met beperkte mobiliteit;

Gelet op de uitdagingen om culturele en sportvoorzieningen toegankelijk te maken voor scholen, maar ook voor de plaatselijke handel;

Overwegende dat de huidige bus 95 een rechtstreekse verbinding biedt tussen het centrum van Bosvoorde (Wienerplein), het centrum van Watermaal (Keymplein) en het centrum van Brussel, waarbij talrijke wijken worden aangedaan (kerkhof van Elsene, Generaal Jacques, Matonge, Luxemburg, Troon, enz.);

Overwegende dat volgens de MIVB studie, een aanzienlijk deel van de gebruikers van de lijn uit Watermaal-Bosvoorde komt (25% van de verplaatsingen gaan tussen Keym/Arcaden/Pleisterplaats);

Overwegende dat momenteel 3 locaties worden bestudeerd voor het eindpunt van Tram 95: Delta, Solbosch of Keym;

Overwegende dat de vertramming van de 95 zoals thans gepland een zeer sterke vermindering van de kwaliteit van de dienst zou dus betekenen als gevolg van het thans beoogde verlies aan lading;

Overwegende dat er geen haalbaarheidsstudie verricht is van de overlast die de vertramming kan veroorzaken (zowel de werken als het gebruik van de tram);

Gelet op de noodzaak van voorafgaande en passende raadpleging van de inwoners;

De Gemeenteraad

  • uit zijn diepe bezorgdheid over het project van vertramming van de bus 95 zoals die vandaag wordt overwogen;
  • verzoekt de MIVB, als het moet gebeuren, de vertramming van de buslijn 95 tot aan het Wienerplein uit te voeren;
  • verzoekt de MIVB ervoor te zorgen dat het project het voorwerp uitmaakt van een voorafgaande en passende raadpleging van de inwoners;
  • draagt het College van Burgemeester en Schepenen op om deze motie over te maken aan de Minister-President van het Gewest, de Minister van Mobiliteit, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de MIVB en haar Algemeen Directeur, zodat in overleg met de buurtbewoners naar alle alternatieve oplossingen kan worden gezocht om het lokale openbaar vervoer te garanderen.


De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 19 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 1 onthouding.
Nee : Philippe Desprez, Alexandre Dermine, Christine Roisin, Joëlle Mbeka, Yvan Hubert.
Onthouding : Victor Wiard.