28.02.2023 - Motie die oproepen tot de vrijlating van Olivier Vandecasteele

De Gemeenteraad,

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948;

Gelet op het Internationaal Verdrag van 16 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, waarbij Iran partij is;

Gelet op het Internationaal Verdrag van 16 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten, waarbij Iran partij is;

Gelet op de Resolutie die de Mensenrechtenraad op 22 maart 2019 heeft aangenomen over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran;

Gelet op de Resolutie van het Europees Parlement van 6 oktober 2022 over de dood van Mahsa Jina Amini onderdrukking van de manifestanten voor vrouwenrechten in Iran;

Gelet op de richtsnoeren van de Europese Unie inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing ;

Overwegende dat de Belgische humanitaire hulpverlener Olivier Vandecasteele op 24 februari 2022 door de Iraanse autoriteiten werd gearresteerd wegens spionage;

Overwegende dat ter uitvoering van deze arrestatie de heer Olivier Vandecasteele gevangen is gezet;

Overwegende dat de gevangenschap in de Evin-gevangenis van februari tot augustus 2022 plaatsvond onder erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden;

Overwegende dat hij zich momenteel op een onbekende plaats bevindt in omstandigheden die lijken op een gedwongen verdwijning, volgens Tlaleng Mofokeng, bijzonder verslaggeefster over het recht van eenieder op het genot van de hoogst bereikbare lichamelijke en geestelijke gezondheid, en Javaid Rehman, bijzonder verslaggever over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, Aua Baldé (voorzitster-verslaggeefster), Gabriella Citroni (ondervoorzitster), Luciano Hazan, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, werkgroep gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, alsook Michael Fakhri, bijzonder verslaggever over het recht op voedsel;

Overwegende dat de Belgische ambassadeur in 12 maanden, ondanks herhaald aandringen, slechts 7 consulaire bezoeken kreeg onder streng toezicht;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele dus niet de vrijheid heeft om tijdens deze gesprekken de door hem gewenste onderwerpen aan te halen;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele de consulaire diensten heeft meegedeeld dat hij buiten medeweten van de plaatselijke Belgische autoriteiten en zijn Iraanse advocaten voor een rechtbank is verschenen, dat zijn door de rechtbank aangewezen “advocaat” tijdens zijn “proces” nooit het woord heeft gevoerd, dat hij voor alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen is veroordeeld zonder dat hij zich heeft mogen verdedigen;

Overwegende dit onrecht, het gebrek aan vooruitzichten voor Olivier Vandecasteele en zijn detentieomstandigheden hebben zijn gezondheid ernstig aangetast en zijn lichamelijke en geestelijke weerstand verzwakt;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele midden november een hongerstaking is begonnen, die momenteel onderbroken is;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele nog steeds bijna een jaar in volledige isolatie zit en dat hij wordt vastgehouden in onmenselijke omstandigheden, hetgeen door de Verenigde Naties en Amnesty International als foltering wordt beschouwd;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele door de Iraanse justitie is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen;

Overwegende dat het recht op een eerlijk proces en een humane behandeling, alsook het internationaal recht ter zake worden genegeerd;

Overwegende dat het federale Parlement op 20 juli 2022 het wetsontwerp van instemming met verschillende verdragen heeft aangenomen, waaronder het verdrag dat de mogelijkheid regelt om gevangenen tussen België en Iran over te brengen;

Overwegende dat het Grondwettelijk Hof op 8 december 2022 heeft beslist de instemmingswet met het verdrag dat de overbrenging mogelijk maakt, op te schorten;

Overwegende dat dit verdrag de weg heeft geopend naar een diplomatieke oplossing van de situatie en een mogelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele;

Overwegende dat de familie en vrienden van Olivier Vandecasteele helemaal kapot zijn van deze situatie;

Overwegende de burgerlijke mobilisatie ter ondersteuning van Olivier Vandecasteele, met name via een petitie waarbij meer dan 130.000 handtekeningen werden verzameld;

Overwegende de resolutie op 19 januari 2023 unaniem door de Kamer van volksvertegenwoordigers is aangenomen resolutie voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele;

De Gemeenteraad van de gemeente Watermaal-Bosvoorde

 • Veroordeelt en betreurt de willekeurige detentie van Olivier Vandecasteele en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt.
 • Vraagt aan het College:
  • onze steun voor Olivier Vandecasteele en zijn onmiddellijke vrijlating zichtbaar te maken door een spandoek te plaatsen op een symbolische plaats zoals het gemeentehuis, een brugpijler of een ander zichtbaar gebouw;
  • deze motie te publiceren op de homepage van de gemeentewebsite en op de sociale netwerken;
  • deze motie naar de volgende instanties te sturen;
 • Vraagt:
  • Aan de ambassadeur van Iran in België de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele.
  • Aan de federale regering:
   • alle mogelijke diplomatieke procedures te gebruiken om Olivier Vandecasteele onverwijld vrij te krijgen; via diplomatieke kanalen en in afwachting van zijn spoedige vrijlating ervoor te zorgen dat Olivier Vandecasteele wordt vastgehouden in omstandigheden die de menselijke waardigheid eerbiedigen en in overeenstemming zijn met het internationale recht
   • een internationaal initiatief te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw verdrag of een nieuwe internationale verklaring, tegen staatsgijzelingen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

25 stemmers : 25 positieve stemmen.