28.04.2020 - Motie betreffende de regularisatie van personen zonder papieren of zonder verblijfsvergunning naar aanleiding van de gezondheidssituatie in verband met COVID19

De Gemeenteraad,
Gezien de motie van 20/02/2018 die Watermaal-Bosvoorde, gastvrije gemeente verklaart;
Overwegende dat de gezondheidssituatie en de collectieve Lock down uitdaging waaraan het geheel van de bewoners van onze gemeente momenteel het hoofd biedt, een identiek antwoord vereist voor allen en onafhankelijk van hun administratieve situatie;
Gezien de kwalificatie door de WHO van het coronavirus COVID-19 als een pandemie op 11 maart 2020;
Gezien de verklaring van de WHO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, met name de hoge besmettelijkheid en het risico op sterfte;
 
Overwegende dat de WHO vanaf 16 maart 2020 het niveau van de dreiging van COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de hele wereld verspreidt, op haar hoogste niveau heeft gebracht;
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het voorzorgsbeginsel is vastgelegd bij het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op het ontstaan van dergelijke crises; overwegende dat dit beginsel inhoudt dat wanneer een ernstig risico zeer waarschijnlijk is, het aan de overheid is om urgente en voorlopige maatregelen te nemen;
Gezien de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europese grondgebied en in België en de exponentiële evolutie van het aantal besmettingen; dat de tot nu toe genomen maatregelen niet volstaan om deze exponentiële evolutie te beteugelen; dat de congestiegraad in de ziekenhuizen, in het bijzonder op de afdelingen voor intensieve zorgen, kritiek wordt;
Gezien de urgentie en het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking;
Overwegende dat talrijke actoren van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde betrokken zijn in het steunen van personen zonder verblijfsvergunning. Zoals bijvoorbeeld :
  • de totstandbrenging door het OCMW van een Lokaal opvanging Initiatief (LOI) voor niet- begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV);
  • de zeer talrijke inwoners die zich grenzeloos hebben ingespannen voor de ontvangst van migranten door solidariteitsacties gedragen door het burger platform voor steun aan de vluchtelingen;
Overwegende dat regularisatie een manier is om de mensen die al in onze gemeente wonen en werken een toekomstperspectief te bieden door hen in het licht van de covid-19-pandemie toegang te geven tot ons systeem van sociale bescherming en op lange termijn te kunnen genieten van verklaarde werkgelegenheid, huisvesting of zelfs volledige scholing voor hun kinderen, en dat dit dus gunstig is voor de samenleving als geheel ;
Overwegende dat de lock down maatregelen ze van elke mogelijkheid van inkomsten berooft en dat hun administratieve situatie hun geen enkele vervangingsoplossing aanbiedt;
Overwegende dat de voedselpakketten, de maaltijden of de verzorging veel minder toegankelijk zijn want het werk van de verenigingen en de burgers solidariteit worden door de huidige gezondheidscrisis belemmerd;
Overwegende dat de solidariteit van de particulieren helaas eveneens is beperkt gezien de medische context en de beperking van de lichamelijke afstanden;
Overwegend de toenemende onzekerheid van de personen zonder papieren of zonder verblijfsvergunning en het risico dat de toegang tot de gezondheid langs de medische spoed hulp, het enige verworven recht dat hun overblijft, eveneens door de huidige situatie wordt belemmerd;
Overwegende dat tot nu toe, de asielverzoeken worden bevroren maar dat, tegen alle gezond verstand in, de orders om het grondgebied te verlaten vallen zoals het de dienst van de vreemdelingen bevestigt, die aldus een bijkomende administratieve druk vormt voor precaire personen beoogd in een Lock down, waar de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens van de gehele wereld stil liggen en maken dat het niet mogelijk is om het Belgische grondgebied te verlaten, en bovendien dat de beroepsprocedures door dezelfde context bijzonder ingewikkeld zijn;
Overwegende dat door op deze manier te handelen, de Staat zich schuldig maakt aan het organiseren van de clandestiniteit van personen zonder papieren noch verblijfsvergunningen en van de asielzoekers;
Overwegend tenslotte dat de gelijkheid van allen, wezenlijke grondslag van onze maatschappij en noodzakelijk voor haar voortbestaan, tijdens deze gezondheidscrisis periode in gevaar wordt gebracht;
BESLIST:
  •     Het opschorten van alle verwijderingsprocedures of verzoeken tot het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten tijdens de coronavirusepidemie;
  •     De federale regering aansporen om de wereldwijde coronavirus epidemie te erkennen als een "uitzonderlijke omstandigheid", zoals vermeld in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, om de situatie van mensen zonder papieren die op ons grondgebied aanwezig zijn te regulariseren voor een periode van ten minste één jaar, om hen toegang te garanderen tot nationale gezondheidsdiensten, sociale uitkeringen, bankrekeningen en arbeids- en huurcontracten;
  •     Eisen dat de federale regering een einde maakt aan de willekeur en de onzekerheid die ons regularisatiebeleid lange tijd hebben gekenmerkt door in de wet van 15 december 1980 (die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen regelt) duidelijke en transparante regularisatiecriteria op te nemen die de toekenning van de verblijfsvergunning voorzien in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 mogelijk maken. Deze criteria zullen door een onafhankelijke commissie in het kader van één enkele en structurele procedure moeten worden toegepast.