28.04.2020 - Motie tot afkondiging van de economische en sociale noodtoestand

De Raad,
Gezien de gezondheidsnoodtoestand afgekondigd door de Federale Staat verenigd met de Regio's om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (door ministerieel besluit van 13 maart 2020 om het op gang brengen van de federale fase dat de coördinatie en het beheer van de coronavirus crisis COVID-19 betreft);
Gelet op de ministeriële besluiten van 13 maart 2020, 23 maart 2020 en 3 april 2020 betreffend de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Overwegende dat de maatregelen, huidige en toekomstige, getroffen om de verspreiding van het virus bij de bevolking te beperken van aard zijn om elke vorm van activiteit op het grondgebied van de Regio Brussel-Hoofdstad te verminderen;
Specifiek overwegend de uitzonderingsmaatregelen die de totale of gedeeltelijke sluiting van de ondernemingen totale stopzetting van bepaalde economische activiteiten opleggen;
Overwegende dat tijdens deze periode van verplichte en geforceerde inertie, de actoren van deze economische activiteiten niet alleen met een gebrek aan cash worden geconfronteerd om de vaste kosten het hoofd te bieden die blijven lopen maar eveneens verplicht zijn hun werknemers in tijdelijke werkloosheid te zetten en om hun vraag van aanleveringsgoederen en diensten terug te trekken;
Overwegende dat, door de band van onderlinge afhankelijkheid tussen economische activiteiten, deze stopzetting van activiteit - met effect op de hele productie- aanleveringsketen en werkgelegenheid - een domino-effect creëert met vermenigvuldiging van de thesauriestress en verergering van de crisissituatie;
Overwegende dat dit effect van kettingreactie gevaar loopt aanleiding te geven tot veralgemeende solvabiliteit problemen die tot een sterke vraag krimp leiden, de stijging van het aantal faillissementen van ondernemingen, naar de recessie of niet naar de depressie en, in fine, naar een duurzame stijging van de werkloosheid;
Overwegende dat de getroffen maatregelen bijgevolg hard de economische activiteit beïnvloeden die in fine diepe sociale schaden creëert;
Overwegende dat het Plan Bureau en de nationale Bank van mening zijn dat het Belgische BBP van 8% in 2020 zou kunnen krimpen, d.w.z. 45 miljard euro, en dit op basis van een Lockdown scenario van de bevolking beperkt tot een duur van 7 weken;
Overwegende dat het Plan Bureau van mening is dat de onafgebroken verslechtering van het milieukapitaal de houdbaarheid van het welzijn bedreigt;
Overwegende dat het onderzoek gevraagd door Economic Risk Management Group (ERMG) openbaart dat ongeveer vier ondervraagde ondernemingen op tien, hebben medegedeeld dat de coronavirus crisis hun omzet met meer dan 75% heeft verminderd;
Overwegende dat de Horecasector, de kunstensector, voorstellingen en ontspanning diensten evenals de handel ongeacht hun rechtspersoonlijkheid een belangrijker effect ondergaan;
Overwegende dat de coronavirus crisis zich richt op de grenzen van de globalisering om op onze wezenlijke behoeften te antwoorden en dat deze pandemie de discussie ervan over dit model versnelt;
Overwegende dat om toekomstige crisissen te trotseren, namelijk klimatologisch, moet de productie van de goederen worden verhuisd;
Overwegende dat de relance van de economie de consumptie van de producten en de praktijken moet bevorderen die het minst effect hebben op het milieu;
Overwegend de noodzakelijke solidariteit die moet opgesteld worden om deze crisissituaties het hoofd te bieden;
Overwegende dat deze solidariteit en deze economie oriëntatie zich moeten uiten en op alle niveaus van bevoegdheden plaats vinden en dit vooral via mechanismen van gemeenschappelijke leningen uitgevoerd tussen staten en deelentiteiten; mechanismen van rechtstreekse schadevergoeding, opschortingen, en zelfs vrijstellingen van belastingen, die gedeeltelijk het inkomensverlies compenseren, gecreëerd door deze plotselinge situatie, opgelegd, onvermijdelijk en noch veroorzaakt, noch gewild door de economische sector;
Overwegend de rol van de ondernemingen als schepper van werkgelegenheid en in de financiering van ons sociaal stelsel;
Overwegende dat de gemeente reeds een reeks rechtstreekse of indirecte maatregelen ten uitvoer heeft gebracht zoals:
 • De gemeenteregeling die de compenserende schadevergoeding van de handelaars instelt, waarvan de activiteit op buitengewone wijze door een overmacht werd getroffen
 • De derogatie van de belasting op de gebouwen die een kantoor bestemming hebben
 • De regeling betreffende de cheques plaatselijke handel in verband met de gezondheidscrisis met Covid-19
 • De toekenning van een uitzonderlijke en dringende subsidie aan VZW « Le Manège du Possible »
Overwegend de urgentie om steunmechanismen en relance beleidsmaatregelen van de economische activiteit uit te voeren die het mogelijk maken om het effect van de economische crisis af te schrijven en om de productie, de distributie en de consumptie te oriënteren naar de producten die de minste milieueffecten generen;
Overwegende dat deze urgentie past in de noodzaak om de milieutransitie te versnellen, energie en numeriek;
Gelet op het Besluit van de Regering van de Regio Brussel-Hoofdstad van speciale bevoegdheden no 2020/03 van 9 april 2020 betreffende de werking van de gemeenteorganen in verband met de gezondheidscrisis COVID-19;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLUIT
 1. Om als dringend de noodzaak van snelle hulp voor de plaatselijke economische structuur te verzekeren enerzijds, en anderzijds  relance beleidsmaatregelen uit te voeren die het mogelijk maken om de economische relance te begeleiden in de richting van een herlokaliseerde en toegespitste economie op wezenlijke behoeften rekening houdend met de beperking van de beschikbare middelen;
 1. Om het geheel van de overheid te stimuleren om de te kwijten rekeningen aan de ondernemingen op versnelde wijze te betalen
 1. Om aan het College van de Burgemeester en Schepen te vragen: 
 • Om minima 10% van het huidige gewone reservefonds van de gemeente te gebruiken om een relance beleid naar een gelokaliseerde en nabijheid economie te voeren;
 • Een strategie te ontwikkelen om prioritair de economische activiteiten te treffen die een maximum katalysator effect toelaten om het relance beleid zo groot mogelijk te maken en om massaal commerciële cheques te pompen in de plaatselijke economie.
 1. Om bij de Regio van Brussel-Hoofdstad te pleiten: 
 • In verband van een regionale hulp de vrije beroepen en de getroffen zelfstandigen te integreren, die geen toegang tot de eenmalige premie van 4.000 euro hebben gehad en die een economische schade te wijten aan de coronavirus crisis  kunnen bewijzen;
 • Om een loket van plaatselijke en circulaire economie in elke gemeente te creëren die het aanvraagt teneinde het ondernemerschap te begeleiden en te stimuleren;
 • Om een echte logistieke en financiële partner van de gemeente initiatieven te zijn die het economische herstel bevorderen;
 • Om de gemeenten in de monitoring en de evaluatie van het relance beleid te vergezellen dat uitgevoerd wordt
 • Om een speciale toelage toe te kennen aan de gemeenten (DSC) om hun beleidsmaatregelen van plaatselijke relance te financieren;
 1. Aan de federale Staat te vragen:
 • Om alle maatregelen voort te zetten die het mogelijk maken om de belastingdruk van de kleine en middelgrote ondernemingen te verlichten of uit te stellen;
 • Van de steun die door alle bevoegdheid niveaus wordt toegekend niet te belasten;
 • Een belastingstelsel opstellen dat de productie en de distributie van producten of diensten met gering milieueffect bevordert;
 • Om een interfederaal monetair crisis fonds (IMF) te vormen;
 • Voor het openen aan de deelentiteiten en de gemeenten van Trekkingsrechten op het Fonds voor de financiering van het beleid inzake relancering die wordt uitgevoerd, ten gevolge van de crisis die door de Pandemie Covid-19 wordt veroorzaakt;
 1. Om de Europese Centrale Bank te vragen om de financiering van een deel van de begrotingstekorten te blijven verzekeren die door de steunmaatregelen worden gecreëerd, uitgevoerd om de recessie te vermijden, en dat zolang er geen inflatie spanningen zijn
 1. Om de instellingen van de Europese Unie op te roepen: 
 • Om de werking van de eurozone te doen evolueren teneinde aan de ECB toe te laten om de openbare titels van de Staten (op uitzonderlijke en beperkte wijze bij de crisissituaties die het gevaar lopen een recessie of een depressie tot gevolg te hebben) direct af te kopen;
 • Om mechanismen toe te passen die toelaten om de financiële kosten van het relance beleid gemeenschappelijk te maken;
 • Om zo snel mogelijk een ambitieus plan van investeringen goed te keuren dat ten doel heeft de Europese economie weer op gang te brengen door eveneens de milieu transities te financieren, energie en numeriek;
 • Om ervoor te zorgen dat de mechanismen en de investeringsplannen de capaciteit hebben om aan de plaatselijke behoeften te beantwoorden door concrete financieringsoplossingen voor Kmo’s en zelfstandigen die hun activiteit naar goederen en diensten richten die toelaten het milieueffect van onze consumptie te verminderen.
 1. Om de Commissie, de federale Staat, de Brusselse Regio en het College van de Burgemeester en Schepen op te roepen zich nauw te coördineren om de plaatselijke collectiviteiten het best mogelijk te laten genieten van de aangenomen investering plannen.