19.05.2015 - Motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Gemeenteraad,

Gezien de belangrijkheid van de bestaande toename van het vliegverkeer, voor de economische, commerciële, culturele of toeristische ontwikkeling van een hoofdstad, een regio, een land en voor de Europese Unie;                                                                                             
Gelet op het Europees reglement n°598/2014 aangaande het opstellen van regels en procedures betreffende de invoering van exploitatiebeperkingen in verband met het lawaai in de luchthavens van de Unie in kader van een evenwichtige benadering, dat op 13 juni 2016 van kracht zal worden.                                                                                                                                                                
Overwegende dat deze regeling de goedkeuring van geluidsbeheermaatregelen in de luchthavens ingewikkelder zal maken en dat er dus urgentie is;Overwegende het niveau van geluidsverontreiniging, de schade aan de volksgezondheid en de systeemrisico's in verband met de aanwezigheid van de luchthaven van Brussel-Nationaal (Brussels-Airport) in onmiddellijke nabijheid van een dichtbevolkte regio;
Gelet op het arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27/05/1999, betreffende de bestrijding van de geluidshinder gegenereerd door het vliegverkeer en de strafrechtelijke en administratieve sancties voorzien door deze laatste in geval van niet-naleving van de geluidswaarden door zijn artikel 2 bepaald;
Overwegende dat de wettigheid van dit arrest meerdere malen door de Raad van State, de burgerlijke rechtbanken, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie werd bevestigd;
Overwegende dat bepaalde luchtvaartmaatschappijen systematisch de administratieve boetes aanvechten die door Leefmilieu Brussel worden opgelegd, zodat het bedrag van de onbetaalde boetes vandaag 7,5 miljoen € overschrijdt;
Gezien de invorderingsprocedures (verplichtingen) gestart in 2012 door de Brusselse Regering en bevestigd in 2014;
Gezien het spreidingsbeleid van het vliegtuiglawaai, ingewijd door het plan Anciaux in 2004 en bevestigd door de Schouppe plannen (2008 en 2010) en Wathelet (2012-2014);
Overwegende dat dit beleid ertoe heeft aangezet om de last van het overvliegen van een gemeente te verplaatsen naar een andere wegens communautaire redenen en niet wegens veiligheid en milieu, zonder maatregelen van de grondplanning op te stellen (ruimtelijke ordening, urbanistische regels, geluidsisolatie van de woningen en schadevergoeding van de eigenaars) die door de Organisatie van de Internationale Burgerlijke Luchtvaart en de Europese Unie worden geadviseerd en elders toegepast in Europa en in de wereld;
Overwegende, dat gelet op het aantal personen momenteel getroffen door de geluidshinder van de vliegtuigen, de uitvoering van deze compensatieprogramma’s zou leiden tot een aanzienlijke kostenpost
Overwegende, het moratorium ingesteld door de federale Regering op basis van het arrest van de Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel.
Overwegende, bijgevolg, de terugkeer naar het normaal gebruik van de Kanaal route, en de afschaffing van de linker bocht die namelijk over Etterbeek, Auderghem en Watermaal-Bosvoorde vloog.
Overwegende dat zelfs na het intrekken van het plan Wathelet een opstijgend vliegtuig van de luchthaven van Brussel-Nationaal 5 keer meer hinder zal veroorzaken dan een vliegtuig dat van het merendeel van de grote Europese luchthavens opstijgt;
Overwegende dat talrijke gemeenten (Evere, Schaerbeek, Etterbeek, Oudergem, St Lambertus Woluwe, St Pieters Woluwe, Molenbeek, Brussel-stad, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Terhulpen, ….) onder impact blijven dat het bij het opstijgen of bij het landen is, dit zelf na intrekking van het Plan Wathelet.
Overwegende de hinder geleden door de inwoners van de Bezemhoek wanneer, door Noordoosten wind, de baan 01 voor de landingen wordt gebruikt;
Overwegende dat het gebruik van deze baan, die over dichtbevolkte zones vliegt in tegenstelling tot baan 25, artificieel werd verhoogd door het verlagen van de windnormen in 2004 (plan Anciaux);Gezien het succes van talrijke structurele maatregelen om de negatieve effecten van de luchthavens activiteiten te verbeteren en te verminderen door de vier elementen van de evenwichtige aanpak (lawaaibestrijding aan de bron, maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening, geluid beperkende maatregelen, exploitatiebeperkingen), zoals in Luik, Charleroi, Amsterdam, München, Wenen, Manchester, Toulouse, Sydney of Arlanda (Zweden) toe te passen…;
Gezien de benchmarkingstudie van de bureaus ANOTECH en ATECH van 20/04/2015 over de internationale luchthavens exploitatie ter preventie en vermindering van de geluidshinder;
Overwegende dat na een vergelijking met 10 andere luchthavens, deze studie uitwijst dat het aantal personen blootgesteld aan de geluidshinder, hoger is in het geval van Brussel-Nationaal dan elders, enerzijds « omdat de gebruikte banen de bevolking een zeer grote impact bezorgen » en anderzijds omdat «noch de planning en de ruimtelijke ordening, noch het geluidsbeheer worden overwogen door deze luchthaven terwijl het grondeffect er zeer hoog ligt »;
Gezien de noodzaak om structurele- en duurzame maatregelen uit te voeren op korte, middel en lange termijn om de geluidshinder impact van deze luchthaven te verminderen;
Gezien het engagement akkoord van de federale regering « een structurele en definitieve oplossing uit te werken » voor het probleem van het vliegverkeer;
 
De Gemeenteraad:                                                                                                                                                   
Bevestigt zijn solidariteit ten opzichte van alle personen die onder de geluidshinder lijden veroorzaakt door het vliegverkeer;                                                                                                                                                              
Betreurt dat de opeenvolgende federale regeringen nooit het spreidingsprincipe van de hinder, bevat in het Schouppe plan van 2008 en 2010, uitgevoerd in 2012 door de Heer Wathelet, in vraag stelden noch besloten structurele maatregelen toe te passen;                                                                                                   
Vraagt aan de federale regering om alle maatregelen en/of vereiste beslissingen te treffen, dit zonder langer te wachten, zodoende de definitie en toepassing te garanderen van banen die het aantal overvlogen personen minimaliseren, evenals de toepassing van structurele maatregelen op korte, middel en lange termijn zijnde:                                                                                                                                                        
- De juiste en volledige toepassing van het moratorium van het Plan Wathelet;
- De volledige afschaffing van de nachtvluchten en de toepassing van de milieunacht van 22:00 tot 7:00 u in de morgen;
- Het overplaatsen van de vrachtbedrijven, charters en lowcost momenteel aanwezig op Brussel-Nationaal (Brussels-Airport) naar de regionale luchthavens.                                                            
- Het verbod op Zaventem van niet conforme, luidruchtige, slecht onderhouden en minder veilige vliegtuigen;
- De systematische toepassing van de « Noise abattement » procedure met snelle klim (NAPD1) voor alle opstijgingen en de glijvluchtnadering procedure (CDA) voor alle landingen;
- De oprichting van een onafhankelijke controle instantie belast met de naleving van de vlucht procedures en gemachtigd voor sancties ten opzichte van de luchtvaartmaatschappijen;
- De terugkeer naar de historische windnormen (8 knopen rugwind en 15 knopen zijwind, zonder rekening houden met de rukwinden) voor de banen 25, om het gebruik van baan 01 voor de landingen te beperken;
- Het rekening houden met de criteria van bevolkingsdichtheid in de definitie van de vliegroutes en het invoeren van een schadevergoeding en geluidsisolatie beleid voor de overvlogen bevolking;
- De aanpassing van het bedrag van de luchthavenbelastingen geheven door de autoriteiten, op het niveau van de Duitse en Franse belastingen (d.w.z 85 M€/jaar meer voor de Staat) met bestemming van deze inkomsten naar geluidsbeheermaatregelen.
Vraagt aan de Brusselse regering:
  • om invorderingsprocedures voort te zetten van de boetes te wijten aan de niet-naleving van het arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27/05/1999 over de lawaaibestrijding gegenereerd door het vliegverkeer.
  • om een sonometer te plaatsen bestemd om de hinder te meten ondergaan door de inwoners van de Bezemhoek door de landingen op baan 01.