24.03.2015 - Fusieproject tussen de gemeenten en de OCMW's.

motie betreffende de fusieproject tussen de gemeenten en de OCMW's.

De Raad,

Overwegende dat de kwestie van de fusie van de gemeenten met de OCMW’s op de politieke agenda voorkomt;

Overwegende dat de federale regering voorziet om het wettelijke kader te wijzigen teneinde een organische integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s toe te laten;

Overwegende dat de beleidsverklaring van de Waalse regering de noodzaak inziet van op vrijwillige basis gemeenten en OCMW’s te laten fusioneren;

Overwegende dat in Vlaanderen, de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen definitief door de Vlaamse regering werd goedgekeurd;

Overwegende dat de algemene Brusselse beleidsverklaring bevestigt van de OCMW’s de

« speerpunten te willen maken van het lokaal sociaal openbaar beleid » en ze te willen versterken door ze te herfinancieren en door ze ertoe aan te zetten de coördinator te zijn op plaatselijk niveau van het armoede bestrijdingsplan;

Overwegende dat deze wil dreigt om in de tijd ondermijnd te worden als de OCMW’s in Vlaanderen niet meer bestaan en dat hun aantal in Wallonië vermindert;

Overwegende dat de OCMW zoals om het even welke andere instelling moet kunnen evolueren zowel op het niveau van zijn werking als van zijn taken;

Gezien dat er andere manieren bestaan om de noodzaak van de evolutie van de instelling tegemoet te komen namelijk door de versterking van synergie en samenwerking tussen de OCMW’s of met de gemeente, de oprichting van OCMW associaties, de hergroepering op het OCMW niveau van alle diensten van hulp aan personen;

Gezien dat de OCMW’s in 40 jaar bestaan, instrumenten van openbare solidariteit zijn geworden waarvan de rol steeds is blijven groeien;

Gezien dat de afschaffing of de absorptie van de OCMW’s de heroverweging en afbraak van het Belgische systeem van sociale bescherming zou betekenen;

Gezien het feit dat zonder te worden bestempeld als een van de pijlers van de sociale zekerheid, de OCMW’s echter worden erkend als zijnde een van zijn instrumenten door het Handvest van de sociale verzekerde;

Gezien dat het beroepsgeheim dat zowel de gemachtigden als de personeelsleden van de OCMW’s bindt een hoeksteen van dit solidariteit systeem vormt;

De Raad:

- spreekt zich uit tegen de fusie Gemeente/OCMW;

- verbindt zich ertoe om de autonomie van OCMW te verdedigen

- bevestigt zijn inzet voor de verbetering binnen het bestaande wettelijke kader, dank zij het comité van overleg Gemeente/ OCMW, de absoluut noodzakelijke synergie en samenwerking tussen de Gemeente en de OCMW ter enig voordeel van de gebruikers.