25.03.2014 - Situatie van de Afghanse asielzoekers in België

Motie betreffende de situatie van de Afghanse asielzoekers in België

De Gemeenteraad,

 

Overwegende dat een aantal illegaal in België verblijvende Afghanen al sinds jaren gebouwen bezetten of in hongerstaking gaan om niet met geweld te worden teruggestuurd naar hun land in oorlog;

Overwegende dat, hoewel zo'n 60 % van de Afghanen bescherming krijgen in België, het onderzoek van hun asielaanvragen nog problemen vertoont;

Overwegende dat sommige personen kwetsbaar zijn en echt het gevaar lopen te worden vervolgd als zij naar Afghanistan terugkeren.  Dat is met name het geval voor kinderen, jongens die oud genoeg zijn om te vechten, vrouwen en dochters, etnische, religieuze en seksuele minderheden, mensen die doorgaan voor verwesterd of de sociale normen overtreden, enz.  Blijkbaar worden de kwestie van het hoger belang van kinderen en van vrouwen echter niet zorgvuldig onderzocht en in aanmerking genomen bij de aanvraag om bescherming;

Gelet op de aanbeveling van het HCR (Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen) volgens welke Afghanen tot de risicoprofielen behoren in de nieuwe richtlijnene van augustus 2013;

Gelet op de onaangepaste methode van het CGVS (Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen), dat was de subsidiaire bescherming betreft de veiligheidssituatie regio per regio heeft onderzocht ... terwijl men weet dat de geweldsituatie volatiel is en elders nog verslechterd is, zowel op het platteland als in Kaboel;

Overwegende dat CGVS, na de Afghaanse dossiers korte tijd te hebben bevroren en ingevolge de nieuwe richtlijnen van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen, blijkbaar heeft besloten dat ze op zich geen nieuw element waren om een nieuwe asielaanvraag geldig herin te dienen;

Overwegende dat er geen opschorting van uitzettingen en uitwijzingen van Afghanen zoals ten tijde van dhr. Wathelet meer is.  Dat mensen steeds meer in hectenis worden genomen om naar Kaboel te worden gerepatrieerd, wat tot gevolg heeft dat velen van hen jarenlang in de illegaliteit verkeren, met kinderen die naar school gaan en Nederlands of Frans leren;

Overwegende dat die mensen in feite "inheems" en vaak goed geïntegreerd zijn, dat hun kinderen naar school gaan en oms hier geboren zijn, dat zij afkomstig zijn uit een land in oorlog (geen mogelijkheid om van daaruit een aanvraag in te dienen en geen diplomatieke post) en dat zij een (voorlopige en vernieuwbare) verblijfsvergunning zouden moeten kunnen aanvragen en krijgen.  Probleem hier : de DV is soms van oordeel dat het mogelijke is om vanuit het land een aanvraag in te dienen of dat de duurzame lokale verankering onvoldoende is en geen criterium op zich is (soevereine beoordeling van de overheid);

De Gemeenteraad vraagt het college stappen te ondernemen bij de staatsecretaris voor Asiel en Migratie om haar de volgende aanbevelingen voor te leggen :

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie oproepen echt in dialoog te gaan over de situatie van de Afghanen om een menswaardige oplossing voor hen te vinden;

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie vragen een opschorting van alle uitwijzingen naar Afghanistan in te stellen;

Oproepen tot een parlementair debat over de situatie in Afghanistan (toelichting) en de gedwongen terugkeer naar Afghanistan

de asielinstanties vragen de aanvraag om bescherming van Afghanen met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken, rekening houdend met de volatiliteit van het conflict en de lange lijst van risicoprofielen die onlangs door het HCR is opgemaakt;

de Belgische overheden en de asielinstanties te vragen het hoger belang van kinderen in aanmerking te nemen bij alle beslissingen die hen aangaan;

de staatsecretaris voor Asiel en Migratie vragen dat een menswaardige oplossing wordt aangereikt voor de Afghanen die niet kunnen worden verwijderd en nu in een wetteloze situatie verkeren (door hun een voorlopige verblijfsvergunning te verlenen).