24.02.2015 - Uitsluiting van werklozen en haar gevolgen op ons OCMW.

Motie betreffende de uitsluiting van werklozen en haar gevolgen op ons OCMW.
De Gemeenteraad,
Overwegende de inwerkingtreding op 1er januari 2015 van de hervorming van de inschakelings- uitkeringen onder de vorige legislatuur besloten, hervorming die ongeveer 4.694 Brusselaars zou moeten uitsluiten van het genot van deze uitkeringen na 3 jaar van werkloosheid;
 
Overwegende dat deze hervorming actieve werkzoekenden betreft, aangezien hun beschikbaarheid en hun zoekgedrag naar werkgelegenheid door het RVA worden gecontroleerd, die sancties kan toepassen die uit opschortingen of uit uitsluitingen bestaan. Als voorbeeld op het eerste halfjaar 2014 alleen, heeft het RVA 31.329 sancties uitgesproken.
 
Overwegende dat deze hervorming vaak deeltijdse werknemers betreft, personen die slechts contracten van bepaalde duur vinden of die interim werk doen, maar die er niet in slagen om het aantal vereiste minimale werk dagen te totaliseren om niet uitgesloten te worden;
Overwegende dat deze hervorming discriminerend is daar zij merendeels de vrouwen betreft (60,4%); Overwegende dat 83% van deze uitgesloten Brusselaars ten beste een diploma van het hoger secundair heeft, dat de meesten dertigjarig (voor meer dan de helft) en veertigjarig (op basis van een vijfde) zijn, en bijgevolg moeilijk op de Brusselse arbeidsmarkt te reclasseren zijn die door de tertiaire sector wordt beheerst;
 
Overwegende dat het armoederisico ongelijk is verdeeld en de Brusselse Regio in het bijzonder treft: volgens de laatste gegevens beschikbaar bij het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, bedraagt dit risico niveau 32,7% van de bevolking, terwijl het 11,0% in Vlaanderen en 17,4% in Wallonië bedraagt;
Overwegende bijgevolg dat deze hervorming de ongelijkheden tussen de categorieën van burgers zal versterken in functie van hun geslacht, hun leeftijd, van hun niveau van opleiding en hun woonplaats;
Overwegende dat de hervorming van de inschakelingsuitkeringen al de uitsluiting van de werkloosheid voor 54 werkzoekenden van onze gemeente op 1 januari 2015 tot gevolg heeft gehad.
Overwegende dat het daar natuurlijk slechts over een eerste golf van uitsluitingen gaat, en dat niemand weet hoeveel werkzoekenden vóór het eind van het jaar uitgesloten zullen worden, noch het volgende jaar, noch de jaren nadien;
Overwegende dat de uitgesloten personen zich tot het OCMW van onze gemeente wenden om hulp te vragen;
Overwegende dat deze lasten overdracht van federaal naar onze gemeente niet gepaard gaat met voldoende financiële overdracht om het OCMW toe te laten, de opvolging van de dossiers binnen de verleende termijnen te verzekeren, evenals het financieel ten laste nemen van de steunmaatregelen voor de rechthebbenden;
 
Overwegende wat voorafgaat, in haar vergadering van 24/02/2015, de Gemeenteraad van Watermaal Bosvoorde:
  • Oordeelt dat de beslissing door de federale Regering onder de vorige legislatuur genomen, een fout was en betreurt dat de nieuwe regering nog de toegang tot de uitkeringen heeft verhard, aangezien de maximumleeftijd om een verzoek in te dienen voortaan is verminderd tot 25 jaar - (in plaats van 30 jaar tevoren) - wat jongeren kan benadelen bezig met universitaire studies;
  • Vraagt aan de federale Regering om deze hervorming van de inschakelingsuitkeringen te amenderen om het recht op uitkeringen voor alle werkzoekenden te verlengen:
    • wie een positieve stap in zoeken van werkgelegenheid heeft gezet met een van de regionale Bureaus voor werkgelegenheid, en dus met Actiris voor de inwoners van onze gemeente,
    • en die niet het onderwerp zijn van sancties uitgesproken door het RVA.