24.02.2015 - Federale dotaties voor de lokale politie.

Motie betreffende de federale dotaties voor de lokale politie.
De gemeenteraad,
De gemeenten, de macht die het dichts bij de burger staat, zijn het niveau waar het best de spanningen kunnen gemeten worden die de samenleving doorstroomt. Zij spelen eveneens een rol in de bescherming van de maatschappij aangezien zij de politie zones samenstellen. Het algemeen belang, dat ons tragisch aan de actualiteit herinnert, legt ons meer dan ooit op ons te verzekeren van de goede werking van de gemeenten als garantie van het met elkaar-leven en van de plaatselijke politie als waarborg van de openbare veiligheid. Dat is niet denkbaar zonder het noodzakelijke financiële evenwicht van de politie zones.
Maar, zoals iedereen weet, werden de federale toelagen aan de plaatselijke polities in 2014 en 2015 naar de daling herzien. Deze situatie is bijzonder verontrustend wanneer men weet dat de federale Regering een vermindering van 2% van de basistoelage aan de zones voor 2015 heeft besloten. Maar de hervorming van de polities zou niets kosten aan de gemeenten, niets is minder waar vandaag, aangezien men altijd meer besparingen betreurt die moeten verwezenlijkt worden in de zones, met een meerkost, vijftien jaar na de hervorming nog altijd niet geëlimineerd. Deze vermindering heeft wel impact op de veiligheid van de burgers.
Het is primordiaal dat de Brusselse zones van een juiste financiering, op niveau van de inzet van een hoofdstad kunnen genieten. De zogenaamde financieringsnorm van de « KUL » zones, en ongeveer 15 jaar oud, is evident onaangepast om onze polities te financieren ter waarde van hun taken, ver van de werkelijkheid van vandaag. Men moet dus een eind maken
aan « bevroren solidariteit ». Men kan geen financiële overname door de Brusselse zones aanvaarden, van diensten die aan het geheel van de bevolking ten goede komen, deze last komt toe aan de federale overheid in een moeilijke context, waaraan men een verslechtering risico van de veiligheid van onze Regio moet toevoegen (waar de bevolking in aanzienlijke groei is!) die, veel meer vandaag dan gisteren, zijn functies van hoofdstad moet kunnen verzekeren, door staatshoofden te ontvangen, Europese toppen, evenementen.
 
Onze politie zone ontsnapt niet aan deze realiteit : zij ondergaat wat de federale Regering voor de politie bespaart. Het wordt dringend voor de Brusselse lokale besturen om een structureel overleg te eisen door ze te betrekken in de voorgestelde maatregelen om de Brusselaars hun aanwezigheid te verzekeren in de herdefiniëring van de kerntaken van onze politie.
 
Ik verzoek mijn Collega’s positie in te nemen op de volgende motie, gericht om rekenschap te houden met de Brusselse lokale realiteit voor een juistere financiering van onze politie zones.
 
De volgende motie interpelleert de federale Regering en zijn Minister van Binnenlandse Zaken voor het rekening houden met de lokale realiteit voor een juistere financiering van de politie zones:
 
Gelet op het akkoord van de federale regering van 10 oktober 2014, dat de veiligheid als een van zijn grote prioriteiten inschrijft;
 
Gezien de gestemde federale begroting op 18 december 2014, die in een vermindering met 2% van de federale toelagen aan de politie zones voorziet, ofwel 14,5 miljoen euro, evenals een vermindering met 4% van de kredieten van personeel, ofwel 31,5 miljoen;
 
Gezien het gemis aan raadpleging van de burgemeesters voor de goedkeuring van dit budget;
 
Gezien het advies van 21 november 2014 van de Rekenhof over de federale begroting 2015, dat erop wijst dat dergelijke besparing de aanpassing van het KB van 2 augustus 2002 vereist dat de federale financieringsnorm van de politie zones opstelt (hierna « KUL norm »)
 
Gezien de verklaring van Minister Jan Jambon in de Binnenlandse Commissie van 9 december 2014, volgens welke de aanpassing van het KB van 2 augustus 2002 ter studie is, benadrukkend dat de vermindering van 2% geen belangrijke gevolgen voor de begroting van de politie zones zou moeten hebben;
 
Gezien de bezorgheid van de politievakbonden;
 
Overwegende dat de vermindering van de onveiligheid en het gevoel van onveiligheid, onder meer, de nabijheid van plaatselijke politie van kwaliteit veronderstelt;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de plaatselijke autoriteiten voldoende budgettaire en menselijke middelen te geven in staat om deze nabijheidspolitie te verzekeren;
 
Overwegende dat het budget van de politie zones steeds werd verminderd sinds 2003;
 
Overwegende dat de gemeenten niet de besparingen moeten aanvullen door de federale regering besloten om hetzelfde veiligheidsniveau aan hun inwoners te kunnen garanderen;
 
Overwegende dat de politie zones al financiële moeilijkheden ondervinden die zij proberen op te lossen door aan de gemeenten aanvullende financieringen te vragen;
 
Overwegende dat de kredieten die door de federale regering worden opgelegd, het niet mogelijk maken om voldoende agenten te rekruteren;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de prioritaire behoeften van de verschillende politie zones te evalueren;
 
Overwegende dat de KUL norm sinds 2001 niet meer werd bijgewerkt terwijl de bevolking van bepaalde steden op spectaculaire wijze gestegen is (18% voor de Brusselse bevolking in 12 jaar) en er geen rekening gehouden wordt met de specifieke elementen van de grote agglomeraties (wegverkeer, stadscriminaliteit, belangrijkere nachtactiviteit en weekend, belangrijkere internationale dimensie);
 
Overwegende dat, sinds 2008, de opeenvolgende regeringen beloven om de KUL norm te evalueren, zonder enig gevolg;
 
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde, bijeen in de zitting van 24 februari 2015,
 
Vraagt aan de federale regering van:
  1. Verzaken aan de budgettaire vermindering van 2% die de federale toelage aan de politie zones ondergaat ;
  2. Het voorziene bedrag vervangen door dat ingeschreven in het budget van 2014;
  3. De KUL norm herzien op evenwichtige wijze en in functie van de reële behoeften van de politie zones.
  4. Duidelijke, precieze en adequate verplichtingen bepalen, in overleg met de Brusselse plaatselijke autoriteiten, rekening houdend met de specificiteit en de omvang en de complexiteit van de taken die Brussel van de andere gebieden onderscheidt.
 
De Gemeenteraad belast het College van de Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van deze motie en om een kopie van de beraadslaging over te maken aan Mijnheer de Eerste Minister en Mijnheer de Minister van Binnenlandse Zaken.