Reglement

Wat zijn de afstanden die worden gebruikt om beplantingen aan te leggen ?

Hoogstambomen moeten op 2 meter van de scheidingsgrens geplant worden.  
Een haag die niet aan de scheidingsgrens staat, moet op 50 cm van de scheidingsgrens geplant worden. De bomen moeten op 5m van de huizen geplant worden.

Sommige specifieke bestemmingsplannen, schrijven voor dat bomen op ten minste 5 meter van gebouwen worden geplant. Er wordt voorgesteld dit richtsnoer te volgen om op lange termijn problemen in verband met de nabijheid van een boom bij een gebouw te voorkomen.

Wat is een hoogstamboom?

Minimale hoogte 4m, 40 cm omtrek tot 1m50 hoogte

Moet ik een vergunning hebben om een hoogstamboom om te hakken?

Een stedenbouwdige vergunning van het Schepencollege is vereist voor het kappen van een hoogstamboom.
Alleen het kappen van een dode hogestamboom vereist geen toestemming.

Wat rechtvaardigt het kappen van een boom?
In het algemeen moet het kappen van een boom worden gemotiveerd. Gevaarlijkheid van een boom en slechte gezondheid zijn de meest geldige redenen om een boom te vellen. Deze waarneming moet echter ofwel duidelijk zijn (boom met schorskevers, zichtbare schimmels, val van een grote timmerman...) ofwel worden bevestigd door een deskundigenverslag (niet-limitatieve lijst).
In mindere mate kunnen ook andere redenen worden aangevoerd: buitensporige omvang van de boom in verhouding tot de tuin, herinrichting van de tuin, conflict met de buurt, toegang tot licht, enz.

Hoe hoog moet ik mijn heg houden?

In Watermaal-Bosvoorde geldt als algemene regeld dat de hoogte van de hagen beperkt moet zijn tot 1m80 (conform artikel 49 van het algemeen politiereglement), tenzij anders bepaald in een bijzonder bestemmingsplan (BBT) of in een verkavelingsvergunning.
In de tuinwijken wordt de hoogte vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de coöperatiëven : « Le Logis » : 1m30 tot 1m70, « Floréal » : 1m10.
In Watermaal-Bosvoorde, geldt als algemene regel dat de hoogte van de hagen beperkt blijft tot 1m80 (conform het bepaalde in artikel 49 van het Algemeen politiereglement.

Welke verplichtingen gelden voor een tuin?

Alle vegetatie moet worden onderhouden. Het mag in geen geval over de rijweg hangen en over de stoep lager dan 2,50 m boven de grond hangen. Verlichtingspalen en verkeersborden moeten te allen tijde vrij en zichtbaar blijven.
Dode bladeren die op de stoep zijn gevallen, moeten worden weggeveegd.

Wat zijn de stappen om een kapvergunning bomen aan te vragen?

Zie Stedenbouw

Hoe kom ik van mijn groenafval af ?

Via de specifieke regionale huis-aan-huisophalingen (zondagmiddag) of via het containerpark.

De boom van een buurman zorgt ervoor dat ik licht verlies en een hogere luchtvochtigheid krijg. Wat kan ik eraan doen?

Als praten niet helpt, kan je een bemiddeling starten. Contactpersoon van Watermaal-Bosvoorde :

Astrid Legrand - T. 02.662.08.71 - T. 0494.577.920 - mediation@auderghem.irisnet.be

Buurtverstoringen worden beheerst door het burgerlijk recht en worden door de vrederechter behandeld. Een dossier ter ondersteuning van het geschil en met vermelding van de schade (foto's, aangetekende brieven, ingebrekestelling, enz.) moet worden opgesteld.

Wanneer mag ik mijn gazon maaien of mijn haag snoeien?
Het gebruik van grasmaaiers en ander elektrisch aangedreven tuingereedschap is op zon- en feestdagen verboden. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden van 20.00 tot 7.00 uur (overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het decreet van 21.11.2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van het buurtlawaai. (Belgisch Staatsblad van 21.12.2002).
 
Herbeplanting
Om het groene karakter van de gemeente te behouden, wordt meestal herbeplanting gevraagd als compensatie voor de kap. Het aanvraagformulier voor de vergunning biedt u de mogelijkheid om herbeplanting voor te stellen. Hiermee zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de voorwaarden van uw vergunning, maar deze kunnen naar gelang van de situatie worden aangepast.
In veel gevallen is het niet mogelijk een boom te vervangen door een boom van dezelfde soort of grootte, omdat de boom de oorzaak van de kap kan zijn geweest. Het is echter mogelijk het verlies van een boom te compenseren door een kleinere boom te planten die beter bestand is tegen snoeien, minder bladeren heeft, gewaardeerd wordt door vogels en een bron van honing is...
De herbeplanting moet plaatsvinden binnen een jaar na de kap of na het einde van de werkzaamheden. Er kan ook een vertraging van 2 jaar worden opgelegd als de bodem moet worden gewijzigd.
Het niet uitvoeren van de herbeplanting komt neer op het niet naleven van uw stedenbouwkundige vergunning en vormt dus een inbreuk op artikel 300.3 van de Brusselse Codex Ruimtelijke Ordening. Neem dus de tijd om uw vergunning zorgvuldig te lezen.