Vreemdelingen

Vreemdelingen

 • eerste inschrijving in België
 • wijziging van de verblijfplaats in de gemeente : een vreemdeling die is ingeschreven in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister of zijn woonplaats in de gemeente heeft gewijzigd, moet zich binnen acht werkdagen melden bij de dienst Vreemdelingen.

Identiteitsbewijs voor vreemdelingenkinderen onder 12 jaar

Gelijkvloers van het Gemeentehuis

De houder van het ouderlijk gezag moet zich, met zijn of haar eigen identiteitskaart, met het kind en een recente foto presenteren. Hij moet ook, bij intrekking, het vorige identiteitsbewijs of een verklaring van verlies of diefstal overleggen. Dit document wordt alleen afgegeven voor kinderen die in Watermaal-Bosvoorde verblijven.
Kost : 1,50 € 

Termijn : 1 week

- Ouderlijke toestemming is gratis.
https://www.ibz.rrn.fgov.be

Enkel op afspraak !

Verlenging van verblijfstitels

De vreemdeling is verplicht, ook zonder dagvaarding, één maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning een aanvraag tot verlenging of verlenging van zijn verblijfsvergunning in te dienen.
Hiervoor worden zij verzocht hun werkvergunning en/of beroepskaart of de vereiste "student"-documenten (opleidingsbewijs, studiebeurzen, een verbintenis tot tenlasteneming, bewijs van voorlegging van de examens) mee te brengen.

Tarief


Opening van een dossier "vreemdeling" (afkomstig uit het buitenland) voor inschrijving in de gemeente : 36,50 € per dossier.

Inschrijvingsbewijs:

 • 7,25  € voor een eerste titel
 • 7,25  € voor een verlenging
 • 7,25  € voor een duplicata
 • Andere documents geleverd aan vreemdelingen (K.B. van 08/10/1981): 7,25  €.

Elektronische kaarten voor vreemdelingen EU 25,75 € /niet EU 26,25 €

Spoedbehandeling: 119,25 €

Definief vertrek uit België

Een vreemdeling die definitief het Koninkrijk verlaat, moet zich binnen acht dagen voor zijn vertrek uit België melden om uit het vreemdelingen- of bevolkingsregister te worden geschrapt.

Reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen (bron: Buitenlandse zaken)

PROCEDURE

U uitsluitend aanbieden aan het loket « Vreemdelingen » tijdens de openingsuren van de dienst.

 1.  Met volgende documenten:
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Oud reisdocument voor vluchteling of staatloze of attest van diefstal/verlies van de politie
 • 1 recente foto (minder dan 6 maanden) en in kleur, op witte eenvormige achtergrond, frontaal genomen op fotopapier. Er is geen fotocabine in het Gemeentehuis.                      Fotomatrijs: inwilligingscriterium
 • Voor het reisdocument van een minderjarig kind:
  • Verblijfsvergunning of identiteitskaart van de ouder dat het kind vergezelt (+ die van het kind). Deze ouder moet de ouder zijn waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft
  • als het kind onder voogdij staat: het vonnis dat bewijst, dat de voogd het reisdocumentverzoek voor het kind mag indienen
   • de kinderen ouder dan 12 jaar moeten hun reisdocument aanvraag ondertekenen, die moet medeondertekend worden door de ouder die de ouderlijke macht uitoefent.
   • Het kind (0-18 jaar) moet aanwezig zijn bij de aanvraag van zijn reisdocument om zijn identiteit en zijn foto te controleren.
   • De foto van de aanvrager onder de 6 jaar: alle inwilligingscriteria van de foto zijn van toepassing: behalve de houding: de criteria "ogen op horizontale lijn", "hoofd recht" en "schouders recht".
  • Uitdrukking van het gezicht: de criteria "neutrale uitdrukking", "blik recht in de lens" en "mond gesloten". De aanvraagformulieren moeten persoonlijk ondertekend worden aan het loket. - het oude reisdocument teruggeven (in geval van diefstal, een verklaring aan de politie afleggen).

TARIEVEN

Leeftijds-
categorie
Gewone procedure

Dringende procedure

-12 jaar 43,20€ 212,20€
+12 jaar – 18 jaar
72,50€ 241,50€
+18 jaar 92,50€ 261,50€

TERMIJN

 • 10 werkdagen